Przedstawiciele Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEiT), będącej partnerem projektu Digital Innovation Network (DIGINNO) wzięli udział w spotkaniu wszystkich zespołów roboczych, które odbyło się 6 czerwca 2018 r. w Tallinie. Celem spotkania było zweryfikowanie aktualnego postępu prac projektowych w poszczególnych zespołach oraz omówienie harmonogramu działań na najbliższy okres. Dodatkowo został ukonstytuowany formalnie Komitet Sterujący.

W ramach projektu DIGINNO wyodrębnione są trzy zespoły projektowe:

– WP2 – promocja transformacji cyfrowej firm MŚP

– WP3 – stworzenie innowacyjnych usług cyfrowych G2B w krajach obszaru Morza Bałtyckiego

– WP4 – inicjowanie działań promujących rozwój jednolitego rynku cyfrowego w krajach obszaru Morza Bałtyckiego

W ramach prac zespołu WP3 przedyskutowane zostały następujące zagadnienia:

 1. Prezentacja raportu opisującego istniejące obecnie usługi cyfrowe (G2B) oferowane przez administrację państwową dla biznesu w krajach obszaru Morza Bałtyckiego;
 2. Metodyka oceny które z usług cyfrowych powinny być transgraniczne i dostępne w jednym standardzie w obszarze Morza Bałtyckiego;
 3. Kryteria wyboru najlepszych przykładów transgranicznych usług cyfrowych dla przedsiębiorców (G2B) z obszaru Morza Bałtyckiego;
 4. Ustalenie planu działań.

W ramach prac zespołu WP2 przedyskutowano następujące zagadnienia:

 1. Omówiono ocenę potrzeb biznesowych w zakresie digitalizacji firm z obszaru Morza Bałtyckiego, chodzi o poznanie poziomu wykorzystania ICT w branżach – w tym celu zostanie przygotowana ankieta i będą przeprowadzone wywiady; termin realizacji – koniec października;
 2. Omówiono przyszłe wspólne działania zespołu WP2, w tym: zebranie case studies w każdym kraju, terminy spotkań online, podróży studyjnej do Finlandii oraz webinaru DEMOBOOSTER;
 3. Przedyskutowano wyjazd studyjny do Niemiec.

Odbyło się spotkanie wszystkich zespołów prowadzone przez lidera WP4, na którym:

 1. Omówiono dotychczasowe działania zespołu WP4;
 2. Przedstawiono najlepsze praktyki w tworzeniu polityk cyfryzacji w Holandii oraz Wielkiej Brytanii, a także Danii;
 3. Przedyskutowano możliwości i sposoby promowania modelu ponadnarodowej współpracy w tworzeniu polityki cyfryzacji;
 4. Dyskutowano jak wypracować model współpracy z decydentami na szczeblu poszczególnych krajów oraz europejskim.