Celem wprowadzonych reform w ramach KPR jest stworzenie podstaw do trwałego rozwoju społeczno-gospodarczego, wpływającego na poprawę standardu życia obywateli. Głównym założeniem projektu jest oparcie rozwoju gospodarczego na nowoczesnych, innowacyjnych technologiach, co pozwoli przedsiębiorstwom na jednoczesne zwiększenie wydajności oraz podnoszenie jakości swoich produktów.

Konsultacje społeczne Krajowego Programu Reform na lata 2008-2011.

Izba informuje o trwających w Ministerstwie Gospodarki konsultacjach społecznych projektu „Krajowego Programu Reform na lata 2008-2011 na rzecz realizacji Strategii Lizbońskiej”. Celem wprowadzonych reform w ramach KPR jest stworzenie podstaw do trwałego rozwoju społeczno-gospodarczego, wpływającego na poprawę standardu życia obywateli. Głównym założeniem projektu jest oparcie rozwoju gospodarczego na nowoczesnych, innowacyjnych technologiach, co pozwoli przedsiębiorstwom na jednoczesne zwiększenie wydajności oraz podnoszenie jakości swoich produktów.

W związku z tym reformy w ramach KPR przeprowadzone będą w trzech obszarach priorytetowych:

1. Aktywne społeczeństwo – realizacja działań w tym obszarze przyczyni się do zapewnienia odpowiednich warunków dla rozwoju społeczeństwa i obywateli.

2. Innowacyjna gospodarka – realizacja działań w tym obszarze pozwoli na rozwój sektorów i gałęzi o dużej wartości dodanej oraz wysokiej innowacyjności, co będzie miało istotny wpływ na długofalowy wzrost gospodarczy. Działania objęte tym priorytetem to w szczególności:

– zapewnienie przyjaznego otoczenia prawnego i instytucjonalnego dla przedsiębiorczości, innowacyjności i inwestycji

– poprawa konkurencyjności nauki poprzez reformę systemu finansowania i funkcjonowania jednostek naukowych

– wdrażanie rozwiązań wspierających działalność proinnowacyjną oraz badania i rozwój (B+R), w tym usprawnienie transferu wiedzy i dyfuzję innowacji

– zagwarantowanie odpowiedniej dla potrzeb nowoczesnej gospodarki infrastruktury transportowej, przesyłowej i teleinformatycznej

– zapewnienie warunków konkurencji w sektorach sieciowych

– wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie ochrony środowiska

– zakończenie głównych procesów prywatyzacyjnych 5

3. Sprawne instytucje – efektywne wykorzystanie środków publicznych osiągnięte dzięki realizacji działań w tym obszarze (bez dodatkowych obciążeń dla obywateli i przedsiębiorców) umożliwi sprawną realizację polityk prorozwojowych i inwestycji publicznych, przy zapewnieniu właściwego poziomu zabezpieczenia socjalnego.