PATRONAT HONOROWY

PATRONAT MERYTORYCZNY

ORGANIZACJE PARTNERSKIE

PARTNER GENERALNY

FIRMA WSPIERAJĄCA

PATRONAT MEDIALNY

Podstawowym celem publikacji pt. „Zarys historii elektroniki w Polsce” zainicjowanej przez osoby, które tworzyły podwaliny nowoczesnego przemysłu elektronicznego w naszym kraju, ma być przypomnienie i utrwalenie w pamięci społecznej dorobku i osiągnięć zakładów produkcyjnych polskiego przemysłu elektronicznego oraz jego bazy naukowo-badawczej i rozwojowej. Stało się to możliwe dzięki zebraniu w jednym miejscu najważniejszych informacji o polskiej elektronice – dziedzinie, która była i jest motorem napędowym praktycznie wszystkich dziedzin życia gospodarczego i społecznego. Opracowanie obejmuje historię elektroniki w Polsce w XX i XXI wieku, przy czym pod pojęciem elektroniki rozumiana jest przede wszystkim technologia elektronowa (materiały i podzespoły dla elektroniki), a także jej zastosowania w sprzęcie powszechnego użytku oraz w sprzęcie profesjonalnym. Zastosowania elektroniki w informatyce, telekomunikacji, elektronice medycznej, automatyce, robotyce i miernictwie elektronicznym, energoelektronice oraz w pozostałych dziedzinach ludzkiej działalności zostały podane jedynie skrótowo. Opisany też został rozwój elektroniki na wybranych wyższych uczelniach. Praca ma charakter faktograficzno-historyczny. Oparta jest w przeważającej części na dostępnej dokumentacji źródłowej oraz na informacjach lub wspomnieniach osób blisko związanych z prezentowaną tematyką. Poszczególne rozdziały obejmują odrębne okresy historyczne, opisując uwarunkowania zewnętrzne, układ organizacyjny, bazę naukowo-badawczą, zakłady produkcyjne oraz jednostki wspomagające (biura projektowe, jednostki handlowe i serwisowe), zgrupowane głównie w dawnym Zjednoczeniu Przemysłu Elektronicznego UNITRA i jego późniejszych sukcesorach. Znacznie szerzej i dokładniej w opracowaniu jest omówiony okres od 1970 do 1989 roku, w którym polska elektronika rozwijała się najbardziej dynamicznie i miała największy wpływ na rozwój innych branż i przemysłów polskiej gospodarki. Książka zawiera biogramy i notki biograficzne osób zasłużonych dla rozwoju elektroniki oraz wspomnienia i punkty widzenia na tę dziedzinę. Należy podkreślić, że tego typu publikacja ukazuje się po raz pierwszy – dotychczas nie podjęto próby opisania tego tematu mimo tego, iż rozwój polskiej elektroniki miał niezaprzeczalny i fundamentalny w skali kraju wpływ na rozwój całej gospodarki i życia społecznego. Publikacja ta ma format książki B-5 o objętości bez mała 400 stron. Jest ona do nabycia u Wydawcy aż do wyczerpania nakładu.

SZERSZA INFORMACJA I DRUKI ZAMÓWIEŃ ZNAJDUJĄ SIĘ NA TEJ STRONIE INTERNETOWEJ
ORAZ SĄ DOSTĘPNE U WYDAWCY e-mail majax.pi@wp.pl , tel. 698136571

KOLEGIUM REDAKCYJNE PUBLIKACJI „ZARYS HISTORII ELEKTRONIKI W POLSCE” 

mgr inż. Tadeusz Dąbrowski – z-ca przewodniczącego ds. organizacyjnych

dr inż. Mieczysław Frącki – przewodniczący (od 24.11.2014 r.)

mgr inż. Jan Grzybowski – wydawca publikacji

prof. dr inż. Bolesław Jakowlew

mgr Lucjan Jaskólski

inż. Stefan Kamiński

dr inż. Ryszard Kardasz – z-ca przewodniczącego

mgr inż. Jerzy Kuciński – sekretarz

mgr inż. Cezary Rudnicki – redaktor techniczny

prof. dr hab. inż. Jarosław Świderski – przewodniczący (do 24.11.2014 r.)

1. Wstęp – przewodniczący Kolegium Redakcyjnego Mieczysław Frącki
2. Wprowadzenie – Mieczysław Frącki (przewodniczący Kolegium Redakcyjnego), Jan Grzybowski (wydawca)
3. Znaczenie elektroniki dla rozwoju nauki i techniki w XX i w XXI wieku – Jarosław Świderski
4. Elektronika polska a elektronika światowa – Jarosław Świderski
5. Początki elektroniki na ziemiach polskich – Jerzy Kuciński
6. Elektronika w Polsce w okresie międzywojennym – Jerzy Kuciński
7. Polska elektronika w okresie II wojny światowej – Jerzy Kuciński
8. Powojenne lata odbudowy (1945-49) – Jerzy Kuciński
9. Przemysł elektroniczny w latach 1950-69 – Jerzy Kuciński
10. Elektronika w Polsce w latach 1970-89
10.1. Organizacja i zarządzanie – Jerzy Kuciński
10.2. Program elektronizacji gospodarki narodowej do 1990 roku – Jerzy Kuciński
10.3. Rządowy program badawczo-rozwojowy PR-3 – Bolesław Jakowlew, Jerzy Kuciński
11. Elektronika w Polsce po 1989 r. – Stefan Kamiński
12. Zarys historii elektroniki na wybranych wyższych uczelniach – koordynacja: Jan Grzybowski
12.1. Akademia Górniczo-Hutnicza – Marek A. Jakubiak
12.2. Akademia Morska w Gdyni– Janusz Zarębski
12.3. Politechnika Białostocka – Karol Aniserowicz
12.4. Politechnika Gdańska – Antoni Nowakowski
12.5. Politechnika Koszalińska – Piotr Myśliński
12.6. Politechnika Lubelska – Waldemar Wójcik
12.7. Politechnika Lwowska – Marek A. Jakubiak
12.8. Politechnika Łódzka – Cezary Rudnicki
12.9. Politechnika Poznańska – Krzysztof Wesołowski
12.10. Politechnika Rzeszowska – Marek A. Jakubiak, Włodzimierz Kalita
12.11. Politechnika Warszawska – Marek A. Jakubiak, Andrzej Jakubiak
12.12. Politechnika Wrocławska – Andrzej Hałas
12.13. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego – Grzegorz Różański, Grzegorz Sundman
13. Rys historyczny dziedzin związanych z elektroniką – koordynacja: Jan Grzybowski
13.1. Automatyka, robotyka, miernictwo elektroniczne
13.1.1. Automatyka – Jerzy Kuciński
13.1.2. Elektroniczna aparatura pomiarowa – Jerzy Kuciński
13.1.3. Miernictwo mikrofalowe – Jerzy Kuciński
13.1.4. Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów (PIAP) – Jacek Frontczak
13.1.5. LUMEL – Adam Antoń
13.1.6. PAFAL – Jerzy Kuciński
13.2. Elektronika medyczna – Tadeusz Pałko, Grzegorz Pawlicki
13.3. Energoelektronika – Bogdan Bany, Jerzy Kuciński
13.4. Informatyka
13.4.1. Informatyka polska do 1989 roku – Jerzy Stanisław Nowak
13.4.2. Informatyka w Polsce po 1989 roku – Stefan Kamiński, Jerzy Stanisław Nowak
13.5. Telekomunikacja – Zdzisław Kleszcz
14. Punkty widzenia na polską elektronikę – wczoraj, dziś i jutro – koordynacja: Jan Grzybowski
14.1. Elektronika na rzecz przemysłu obronnego – Marek Bielski rozmawia z Ryszardem Kardaszem
14.2. Dokąd zmierza polska elektronika? – Stefan Kamiński
14.3. Spojrzenie Krajowej Izby Gospodarczej na polską elektronikę – Marek Kłoczko
14.4. Warunek postępu – klucz do przyszłości – Ewa Mańkiewicz-Cudny
14.5. Od pomysłu do przemysłu, czyli od nauki do gospodarki – Józef Modelski
14.6. Telewizja kablowa w Polsce – udane dziecko elektroniki – Jerzy Straszewski
15. Rys historyczny oraz charakterystyka przedsiębiorstw i jednostek naukowo-badawczych – koordynacja: Kolegium Redakcyjne
15.1. Jednostki naukowo-badawcze
15.1.1. Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Elektronicznego Sprzętu Powszechnego Użytku – Jerzy Kuciński
15.1.2. Instytut Technologii Elektronowej – Jarosław Świderski
15.1.3. Instytut Tele- i Radiotechniczny – Andrzej Milewski
15.1.4. Ośrodek B-R Mikroelektroniki Hybrydowej i Rezystorów – Jarosław Świderski
15.1.5. Przemysłowy Instytut Elektroniki/OBREP – Cezary Rudnicki, Wiktor Sielanko
15.1.6. Przemysłowy Instytut Telekomunikacji – Roman Dufrêne
15.2. Materiały
15.2.1. Centrum Naukowo-Produkcyjne Materiałów Elektronicznych – CEMAT oraz Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych – ITME – Bolesław Jakowlew
15.3. Podzespoły czynne
15.3.1. Od Fabryki Tranzystorów TEWA do Naukowo-Produkcyjnego Centrum Półprzewodników CEMI – Stanisław Gondek, Jerzy Kuciński, Cezary Rudnicki
15.3.2. Zakłady Elektronowe LAMINA – Tadeusz Gniewosz, Ryszard Gutowski, Jerzy Szyjko, Mariusz Błażejewicz
15.3.3. ZELOS – Jerzy Kuciński
15.3.4. Zakłady Wytwórcze Lamp Elektrycznych – Jerzy Kuciński
15.4. Podzespoły bierne
15.4.1. CERAD – Marian Cieśla
15.4.2. DOLAM – Jerzy Kuciński
15.4.3. Fabryka Podzespołów Radiowych ELWA – Henryk Bartczak
15.4.4. MIFLEX – Cezary Rudnicki, Ireneusz Zimny
15.4.5. OMIG – Marek Ogrodzki
15.4.6. TELPOD – Józef Medowski, Jerzy Słaby
15.4.7. Zakład Elektronowy TORAL – Stefan Kamiński, Jerzy Kuciński
15.4.8. Zakład Materiałów Magnetycznych POLFER – Sławomir Gąsiorek
15.4.9. ZATRA – Antoni Stępień
15.5. Urządzenia technologiczne
15.5.1. UNIMA – Henryk Oleksy
15.5.2. Zakłady Budowy Urządzeń Technologicznych UNITRA-ELMASZ – Jerzy Kuciński
15.6. Sprzęt powszechnego użytku
15.6.1. BIAZET – Tadeusz Dąbrowski
15.6.2. DIORA – Eugeniusz Nowak, Cezary Rudnicki
15.6.3. ELTRA – Jerzy Kuciński
15.6.4. Łódzkie Zakłady Radiowe FONICA – Cezary Rudnicki
15.6.5. UNITRA-LUBARTÓW – Cezary Rudnicki
15.6.6. POLKOLOR – Mirosław Recha
15.6.7. TONSIL – Jerzy Kuciński, Cezary Rudnicki
15.6.8. UNIMOR – Cezary Rudnicki
15.6.9. UNITRA-MAGMOR – Jerzy Kuciński
15.6.10. Warszawskie Zakłady Telewizyjne – Tadeusz Dąbrowski
15.6.11. Zakłady Radiowe im. Marcina Kasprzaka – Jerzy Kuciński, Cezary Rudnicki
15.7. Sprzęt profesjonalny
15.7.1. PROFEL – Jerzy Kuciński, Tadeusz Niepokulczycki
15.7.2. RADMOR – Jan Janusz Pawłowicz
15.7.3. RADWAR – Zbigniew Czekała
15.7.4. Zakład Telewizyjnego Sprzętu Profesjonalnego – Antoni Chwalczuk
15.7.5. Zakłady Elektroniczne WAREL – Jerzy Kuciński, Tadeusz Niepokulczycki
15.7.6. ZURAD – Zbigniew Czekała
15.8. Biura projektowe, handel i usługi
15.8.1. Biuro Projektowo-Technologiczne PEWA – Jerzy Kuciński
15.8.2. Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego UNITRA – Jerzy Kuciński
15.8.3. UNIPRO – Jerzy Kuciński
15.8.4. UNITECH – Jerzy Kuciński
15.8.5. UNITRA-SERWIS – Janusz Jefremoff
15.8.6. UNITRA-UNIZET – Jacek Jasiński
16. Wspomnienia – jak my to pamiętamy – koordynacja: Mieczysław Frącki
16.1. Blaski i cienie polskiej elektroniki – Marek Bielski rozmawia z Lucjanem Jaskólskim
16.2. Czterdzieści osiem lat w ITE – Maciej Węgrzecki
16.3. Jest życie po UNITRZE – Wiesław Marciniak
16.4. Kilka migawek ze współpracy krajów RWPG w zakresie elektroniki – Jarosław Świderski
16.5. Moja elektronika półprzewodnikowa z perspektywy 60 lat – Jerzy Klamka
16.6. Półprzewodniki – twórcy, wspomnienia, refleksje – Henryk Przewłocki
16.7. Półwiecze z elektroniką – Iwona Węgrzecka
16.8. To już sześćdziesiąt lat – Jerzy Pułtorak
16.9. Wyprawa polskich elektroników do Chin – Adam Antoń
16.10. Z uczelni do fabryki – Jan Grzybowski
16.11. Życie zawodowe w TONSILU – od konstruktora do dyrektora – Kazimierz Wiącek
17. Zasłużeni dla elektroniki – koordynacja: Kolegium Redakcyjne
17.1. Zasłużeni dla światowej elektroniki
17.1.1. Cezary Andrzej Ambroziak – Cezary Rudnicki
17.1.2. Paul (Paweł) Baran – Cezary Rudnicki
17.1.3. Jan Czochralski – Cezary Rudnicki
17.1.4. Janusz Groszkowski – Tadeusz Dąbrowski
17.1.5. Stefan Manczarski – Tadeusz Pałko
17.1.6. Maria Skłodowska-Curie  – Tadeusz Pałko
17.2. Zasłużeni dla polskiej elektroniki – praca zbiorowa
18. Wykaz autorów
19. Indeks nazwisk

PRZEDSIĘBIORSTWO INNOWACYJNE

ul. Traktowa 9

05-503 Mieszkowo

tel.: 698136571

e-mail: majax.pi@wp.pl