Prawo komunikacji elektronicznej (PKE)

– pierwsze starcie

18 maja 2020

Trudno myśleć o przyszłości, gdy dziś dom się pali. Przytłoczeni obowiązkami związanymi z koronawirusem nie mamy czasu na rozeznanie się w obowiązkach, które będą obowiązywać za kilka miesięcy. Ministerstwo Cyfryzacji narzuciło jednak wysokie tempo i nie ustaje w pracach. Po przedstawieniu wstępnego projektu Prawa komunikacji elektronicznej prowadzi intensywne prekonsultacje. Swoje dorzucają Komisja Europejska i BEREC.

Z przyjemnością zapraszamy więc na prezentację pierwszego podsumowania wyników dotychczasowych prac. Czego się spodziewaliśmy? Co nas zaskoczyło? Co wykracza poza zakres implementacji? Co się może jeszcze zmienić? Na te pytania i inne odpowiedzą specjaliści z Kancelarii Prawnej Media z wprowadzeniem i merytorycznym nadzorem prof. dr. hab. Stanisława Piątka. Możliwie prostym językiem zarysują, co nas czeka w najbliższych miesiącach.

PROGRAM

10:00- 10:10 - Wprowadzenie do Prawa komunikacji elektronicznej

prof. dr hab. Stanisław Piątek– niekwestionowany autorytet w zakresie Prawa telekomunikacyjnego. Specjalizuje się w zagadnieniach organizacji i funkcjonowania administracji centralnej, administracji gospodarczej, a szczególnie w sprawach regulacji telekomunikacji,  mediów elektronicznych, Internetu i danych osobowych. Konsultant w sprawach regulacji telekomunikacji i mediów elektronicznych. Ekspert komisji i podkomisji sejmowych w sprawach ustaw z zakresu samorządu terytorialnego, radiofonii i telewizji oraz telekomunikacji. Współpracuje z administracją, operatorami telekomunikacyjnymi, nadawcami telewizyjnymi i dostawcami usług internetowych w sprawach regulacyjnych, ochrony danych oraz wdrażania nowych usług. Uczestnik prac nad implementacją unijnej polityki komunikacji elektronicznej i mediów audiowizualnych. Kierownik Zakładu Administracyjno-Prawnych Problemów Zarządzania oraz Katedry Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania.  Opublikował ponad 130 artykułów i książek w Polsce i za granicą dotyczących samorządu terytorialnego, regulacji telekomunikacji oraz radiofonii i telewizji

10:10- 10:30 - Jednolite obowiązki abonenckie w całej Europie

adw. Maciej Jankowski – Podczas tego wystąpienia dowiesz się:

– o rewolucji w ulgach abonenckich i o zasadach ich nowego naliczania,
– o nowych uprawnieniach abonentów do zerwania umowy,
– co obejmuje przenośność Internetu, czyli jak długo będziemy musieli świadczyć usługi swoim byłym abonentom i jak komunikować się z nowym dostawcą,
– kto będzie musiał zasilać porównywarkę usług telekomunikacyjnych,
– komu będą przysługiwać obowiązkowe taryfy socjalne,
– jakie usługi obejmie obowiązek zwrotu opłat przy usługach pre-paid.

adw. Maciej Jankowski– jest współautorem raportów związanych z EKŁE, tj. o regulacji OTT oraz zwolnień regulacyjnych związanych ze współinwestycjami. Prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu EKŁE dla urzędów publicznych oraz największych operatorów w Polsce. W pracach legislacyjnych nad PKE jestem autorem uwag m.in. do zagadnień abonenckich, tajemnicy telekomunikacyjnej oraz przetwarzania danych abonentów.

W zakresie prac nad PKE szczególnie pozytywnie ocenia:

 1. usunięcie dwuznaczności związanych z odbieraniem zgód na wysyłanie informacji handlowych (e-maile, SMSy marketingowe – art. 10 UŚUDE) oraz zgody na korzystanie z telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (połączenia telefoniczne i SMSy – art. 172 Pt)
 2. szanse na korzystne uregulowanie zasad jednostronnych zmian w umowie abonenckiej.Jakie elementy PKE budzą wątpliwości/ niepokój?
  1. znaczące obniżenie wysokości odszkodowań za rozwiązanie przez abonenta umowy na czas określony
  2. nakazanie zapewnienia ciągłości świadczenia Internetu, jeżeli abonent zmienia dostawcę pod groźbą zapłaty odszkodowań
  3. nowa idea usługi powszechnej oraz związany z nią obowiązek oferowania tańszych taryf socjalnych na rzecz osób o niskich dochodach lub szczególnych potrzebach
  4. znaczne zmiany treści umów abonenckich, które trzeba będzie wprowadzić także do obowiązujących obecnie umów

10:30- 10:50 - Mniej SMP, więcej regulacji symetrycznych

Podczas tego wystąpienia dowiesz się o:
– nowych obowiązkach operatorów o znaczącej pozycji rynkowej,
– nowej, ogólnounijnej regulacji stawek MTR/FTR,
– kolejnych obowiązkach w zakresie dostępu do infrastruktury technicznej operatora SMP,
– nowych środków kontroli cen, czyli m.in. obowiązku stosowania cen w oparciu o benchmark,
– rozszerzeniu zakresu ingerencji Prezesa UKE do dostępu do okablowania i usług,
– czym jest „decyzja generalna” i jakie będzie stawiać wyzwania operatorom.

r.pr. Kinga Pawłowska- Nojszewska– posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie procesu legislacyjnego po stronie rządowej oraz współpracy z instytucjami unijnymi. Szczególnie intensywnie poświęcała się pracom w zakresie oceny zgodności projektów aktów prawnych z prawem UE oraz w zakresie prowadzenia spraw toczących się przed Trybunałem Sprawiedliwości UE. Reprezentowała szereg operatorów w wielu postępowaniach, w tym postępowaniach dotyczących wyznaczania operatora o znaczącej pozycji rynkowej i nakładania obowiązków na takiego operatora oraz w postępowaniach dotyczących obowiązków symetrycznych. Jest współautorką wykonanego na rzecz Urzędu Komunikacji Elektronicznej raportu związanego z EKŁE, tj. o regulacji OTT. W pracach legislacyjnych nad PKE jestem autorem uwag PIKE dot. zagadnień analizy rynku, wyznaczania przedsiębiorców posiadających znaczącą pozycję rynkową i nakładania na nich obowiązków, bezpieczeństwa państwa, obowiązków symetrycznych i decyzji generalnych.

W zakresie prac nad PKE pozytywnie ocenia usunięcie wieloznaczności pojęcia „dostępu” udzielanego przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych, jak i inne podmioty.

Jakie elementy PKE budzą wątpliwości/ niepokój?

 1.  zapowiedź możliwości wprowadzenia nowej instytucji prawnej decyzji generalnych wydawanych przez Prezesa UKE,
 2. znaczne poszerzenie zakresu obowiązków symetrycznych

Ekspert ds. regulacji rynku Tomasz Bukowski– ekspert ds. regulacji, posiada bogate doświadczenie w zakresie regulacji rynku. Przez 5 lat był Naczelnikiem Departamentu Telekomunikacji, gdzie zajmował się m.in. opracowaniem Prawa telekomunikacyjnego z 2004 r. w zakresie regulacji rynku hurtowego. Następnie przez 8 lat zajmował się sporami międzyoperatorskimi oraz dostępem do budynków dla operatorów telekomunikacyjnych w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej.

W zakresie prac nad PKE szczególnie pozytywnie ocenia zmianę w zakresie regulacji hurtowych, która stanowi, że w pierwszej kolejności powinna być brana pod uwagę kwestia dostępu do infrastruktury technicznej, dopiero w drugiej kolejności do urządzeń aktywnych.

Jakie elementy PKE budzą wątpliwości/ niepokój?

 1. coraz większa swoboda decyzyjna Prezesa UKE w zakresie regulacji rynku hurtowego, w tym regulacji dostępu do kabli poza budynkiem abonenta.
 2. dalsza, drastyczna obniżka maksymalnych stawek opłat za zakańczanie połączeń telefonicznych,
 3. rozdzielenie postępowań w zakresie dostępu do przyłącza telekomunikacyjnego (megaustawa) i kabli wewnątrzbudynkowych (PKE), mimo że oba postępowania dotyczą jednej inwestycji.

10:50 - 11:00 Nowe usługi płatnicze

Podczas tego wystąpienia dowiesz się:
– co obejmują nowe „usługi fakturowania”,
– jakie regulacje obejmą usługi Direct Carrier Billing,

r.pr. Jan Jeliński– zajmuje się tematyką związaną ze świadczeniem usług płatniczych, przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz posiada doświadczenie w doradztwie na rzecz przedsiębiorców telekomunikacyjnych w zakresie spraw pozostających na styku działalności telekomunikacyjnej oraz usług płatniczych. Uczestniczy także w obsłudze prawnej krajowej instytucji płatniczej. W pracach legislacyjnych nad Prawem komunikacji elektronicznej specjalizuje się w zagadnieniach związanych z regulacją rynku usług Direct Carrier Billing oraz Premium Rates.

W zakresie prac nad PKE szczególnie pozytywnie ocenia zwiększenie ochrony użytkowników usług DCB.

Jakie elementy PKE budzą wątpliwości/ niepokój?

Możliwość znaczących perturbacji na rynku usług DCB, w wyniku wdrożenia ustawy.

11:00 - 11:10 - Nowe podmioty objęte regulacjami komunikacji elektronicznej

Podczas tego wystąpienia dowiesz się:
– czym są usługi łączności interpersonalnej – poczta elektroniczna, komunikatory,
– jakie obowiązki spoczną na dostawcach usług łączności interpersonalnej,
– czy usługi M2M będą podlegały nowym regulacjom,
– jakie zmiany czekają dostawców sieci wirtualnych.

Radca prawny Jakub Woźny- jest współautorem raportów związanych z EKŁE, tj. o regulacji OTT oraz zwolnień regulacyjnych związanych ze współinwestycjami. Specjalizuje się w nowych aspektach prawa telekomunikacyjnego, w tym kwalifikacji poszczególnych usług. Jest autorem uwag do części PKE obejmującej m.in. status przedsiębiorcy telekomunikacyjnego.

Cieszy go, że:

PKE będzie nowym otwarciem. Pozwoli uciec przed błędami dotychczasowych interpretacji, usunąć niektóre wymagania sięgające poprzedniej epoki, wzmocnić zasadę neutralności technologicznej usług.