Zaprojektuj sukces firmy

Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji zaprasza do składania ofert na realizację 15 szkoleń na terenie województwa opolskiego w ramach projektu „Zaprojektuj sukces firmy
Nr zamówienia: 01/ZSF/2013

Ofertę należy złożyć do dnia 26.04.2013 r. do godz. 12:00.


Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji rozpoczęła od dnia 1 kwietnia 2013 r. realizację projektu „Zaprojektuj sukces firmy” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL 2007-2013), Priorytet VIII. Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, którego działania skierowane są do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Województwa Opolskiego.

CEL GŁÓWNY PROJEKTU

Celem głównym projektu jest dostosowanie kwalifikacji i umiejętności pracowników dla poprawy jakości świadczonych usług i procesów produkcji z wykorzystaniem nowoczesnych technologii ICT (Information and Communication Technologies) w firmach Województwa Opolskiego.

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ

W szkoleniach mogą wziąć udział mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które do czasu ogłoszenia konkursu nie korzystały ze wsparcia szkoleniowego udzielanego w Województwie Opolskim w ramach Poddziałania 8.1.1 POKL, w latach 2007-2010 oraz prowadzą działalność w branżach: chemicznej, metalurgicznej, energetycznej, budowlanej, drzewnej i usługowej, i posiadających jednostkę organizacyjną na terenie Województwa Opolskiego oraz ich pracownicy, którzy mieszkają lub pracują w Województwie Opolskim.

Realizacja projektu: 1.04.2013 – 30.06.2014,
Całkowity budżet: 558 110,70
Koordynator: KIGEiT, https://kigeit.org.pl

BIURO PROJEKTU:

Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji
ul. Wiejska 122a
45-303 Opole

Osoba do kontaktu:
Justyna Stachnik – specjalista ds. rekrutacji i szkoleń
T: 77 442 53 30
M: 512 261 348