Projekt SZOK

Projekt SZOK – „System Zarządzania Obiegiem Korespondencji dla MMSP” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka POIG 2007 – 2013, działanie. 5.2 Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym. 

CEL PROJEKTU :

Wykonanie badań w 16 przedsiębiorstwach (po 4 każdego typu: produkcyjne, handlowe, usługowe i wielofunkcyjne).

Zbudowanie praktycznych modeli organizacyjnych przygotowanych do implementacji w narzędziach informatycznych.

Zbudowanie oferty usług o charakterze proinnowacyjnym, których celem jest transfer technologii organizacyjnej do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MMSP) w dostępnym, bezinwestycyjnym modelu, które pomogą tym przedsiębiorstwom podnieść ich efektywność i konkurencyjność na rynku.

Pilotowe zaimplementowanie oferty (transfer technologii organizacyjnej) dla 100 użytkowników w 4-ch typach przedsiębiorstw z sektora MMSP.

Udostępnienie wytworzonych w projekcie usług przedsiębiorstwom z sektora MMSP z wykorzystaniem współpracujących z KIGEiT w ramach projektu KIGNET izb gospodarczych.

OCZEKIWANE EFEKTY :
Udostępnianie wiedzy na temat efektywnego zarządzania firmą w formie optymalnych modeli działania (dla czterech typów firm – produkcyjnych, usługowych, handlowych i wielofunkcyjnych), które zawierać będą strukturę organizacyjną, definicje procesów i standardy dokumentów obowiązujące w poszczególnych rodzajach firm; modele te będą zapisane w otwartym standardzie umożliwiającym łatwe integrowanie z różnymi narzędziami informatycznymi służącymi do zarządzania firmą.

Udostępnienie powyższych modeli w formie e-usługi umożliwiającej zarządzanie procesami, obiegiem informacji i gromadzenie wiedzy w firmie; usługa SZOK dostępna będzie przez Internet dla wszystkich zainteresowanych firm, w innowacyjnym modelu SaaS polegającym na dostarczaniu oprogramowania w formie usługi (SaaS – Software as a Service – Oprogramowanie jako Usługa).

Upowszechnienie zasad bezpiecznego przechowywania informacji, wypracowanych w projekcie i uwzględniających specyfikę działania firm sektora MMSP.

Udostępnienie materiałów informacyjnych i szkoleniowych ukierunkowanych na podniesienie wiedzy o dostępnych obecnie metodach efektywnego zarządzania firmą i podnoszących umiejętności kadry zarządzającej firm sektora MMSP, dostarczanych w formie modułów szkolenia e-learning.

CZAS TRWANIA : styczeń 2009 – grudzień 2010
BUDŻET : 5 624 140,00 zł (całkowicie finansowany ze środków UE)
KOORDYNATOR : KIGEiT , kigeit@kigeit.org.pl, https://kigeit.org.pl