Projekt SECURE-FORCE

Stymulowanie małych i średnich przedsiębiorstw do udziału w badaniach w zakresie bezpieczeństwa informacyjnego i komunikacyjnego w Europie.

Opis projektu:

Ideą przewodnią Secure-Force jest wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw działających w dziedzinie bezpieczeństwa informatycznego, poprzez rozpowszechnianie metodologii innowacyjnych opartych o tworzenie świadomości, wymianę wiedzy, wsparcie, szkolenia i wyrównywanie poziomów rozwoju. Projekt skupia światowych liderów z sektora.
Secure-Force zajmuje się ogólnoświatowymi technikami informacyjnymi i komunikacyjnymi (ICT) związanymi z bezpieczeństwem. Ten segment rynku pochłonął w 2004 roku ponad 13 mld euro .

Obszarami szczególnego zainteresowania projektu są następujące zagadnienia:

  1. Cyberprzestępstwa i cyberterroryzm (prywatność i ochrona danych oraz bezpieczeństwo sieci i informacji).
  2. Zarządzanie sprzętem pod kątem bezpieczeństwa.
  3. Działania podejmowane w celu rozwiązania kryzysu, kiedy taki wystąpi.

Konsorcjum projektu skupia 23 organizacje z 14 różnych krajów europejskich: Francji, Grecji, Belgii, Włoch, Hiszpanii, Węgier, Luksemburga, Niemiec, Izraela, Wielkiej Brytanii, Austrii, Holandii, Polski i Cypru. KIGEiT jest jedynym uczestnikiem projektu z Polski.

Ostatecznym zadaniem projektu ma być rozpowszechnienie rezultatów prac w ciągu 3 lat do 3000 zainteresowanych małych i średnich przedsiębiorstw w co najmniej 14 krajach Unii Europejskiej.

Cele projektu:

Secure-Force ma przyczynić się do zredukowania fragmentacji sektorów IST, w szczególności dotyczących dziedziny bezpieczeństwa. Cel zostanie osiągnięty poprzez wywoływanie efektu synergii i interakcji pomiędzy badaniami i działalnością innowacyjną na poziomach regionalnych, krajowych i europejskim. Jak dotąd Europejski system badawczy w IST jest wciąż zbyt rozdrobniony, co może w być spowodowane czynnikami finansowymi, fiskalnymi, regulacjami oraz przez samych przedsiębiorców.

Secure-Force zajmie się tymi zagadnieniami poprzez:

  1. Wpływ na zwiększenie możliwości finansowania badań oferowanych przez projekty dotowane przez Unię Europejską.
  2. Zwiększanie możliwości korzystania ze źródeł finansowania poprzez zachęcanie małych i średnich przedsiębiorstw do wykorzystywania funduszy narodowych i regionalnych.
  3. Osłabienie uzależnienia od hermetycznych systemów narodowych poprzez silniejsze powiązania z IPs NoEs.

Pełna kwalifikacja małych i średnich przedsiębiorstw, które znajdą się w kręgu zainteresowania projektu zostanie przeprowadzona podczas jego trwania. W trakcie trwania projektu przeprowadzane też będą badania w zakresie zgodności z nowymi celami strategicznymi siódmego Programu Ramowego (FP 7). Celem tych działań jest zorientowanie strategii Secure-Force w kierunku filozofii FP 7. W zależności od założeń FP7 konsorcjum, w miarę potrzeb, będzie mogło uaktualniać niektóre cele projektu Secure-Force. Równolegle konsorcjum znajdzie wspólną wewnętrzną metodologię, która pozwoli wzmocnić synergię między poszczególnymi celami. Przesłaniem wiodącym jest uniknięcie działań pojedynczych i niekompletnych.

Podstawowymi celami konsorcjum projektu Secure-Force są:

  1. Rozwinięcie zintegrowanej sieci międzynarodowej, międzysektorowej i międzytematycznej skupiającej SMENCPs, IRCs, BICs, stowarzyszenia zawodowe, branżowe zrzeszenia producentów i doradców.
  2. Uruchomienie sieci komunikacyjnej umożliwiającej jak najlepsze relacje i rozpowszechnianie wiedzy pomiędzy konsorcjum a konkretnymi obszarami (w dziedzinach związanych z bezpieczeństwem).
  3. Umożliwienie małym i średnim przedsiębiorstwom ICT uczestniczenia w projektach europejskich.
  4. Przedstawianie oczekiwań małych i średnich przedsiębiorstw oraz oczekiwań wnioskodawców/koordynatorom .

Dzięki Secure-Force małe i średnie przedsiębiorstwa otrzymają nowe możliwości podnoszenia swojej konkurencyjności na rynku światowym, ich wiedza i doświadczenie zostaną rozpowszechnione w całej Europie.
Secure-Force rozwinie europejskie rozwiązania innowacyjne poprzez pobudzanie lepszej integracji pomiędzy badaniami a wdrażaniem nowych technologii. Projekt jest kierowany do małych i średnich przedsiębiorstw, które są najlepszymi pośrednikami między badaniami a wdrożeniami rozwiązań innowacyjnych odkąd pełnią funkcje przetwarzania wiedzy naukowej w zastosowanie techniczne i komercyjne.

Czas trwania projektu: 1 stycznia 2006 – 31 grudnia 2008
Całkowity budżet projektu: 1 940 852 EUR
Dofinansowanie UE: 1 637 705 EUR
Koordynator: Alma Consulting Group
55, avenue René CASSIN CP 418
69 338 LYON cedex 09 – FRANCE
Tel.: +33 4 72 35 80 30
Fax: +33 4 72 35 80 31
acdegiacomoni@almacg.com
cbarnay@almacg.com
www.prodige.com
Strona www: www.secure-force.eu