Projekt – KLWE

 Opracowanie i wdrożenie systemu porównań dla laboratoriów wielkości elektrycznych w Polsce.

Projekt realizowany w ramach SPO-WKP działanie 1.1.2.
Sektorowy Program Operacyjny „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006” znany pod hasłem UNIA DLA PRZEDSIĘBIORCZYCH – „PROGRAM KONKURENCYJNOŚĆ” – to jeden z kluczowych dokumentów przygotowanych przez Polskę, przewidzianych w Narodowym Planie Rozwoju 2004-2006 i określających ramy wsparcia dla Polski z funduszy strukturalnych po przystąpieniu do Unii Europejskiej.
SPO WKP, wykorzystując zasoby sfery naukowo-badawczej oraz korzyści związane ze stosowaniem nowoczesnych technologii, w tym technologii informacyjnych oraz technologii wspierających ochronę środowiska, określa cele, priorytety i działania dotyczące realizacji polityki w zakresie przedsiębiorczości i innowacyjności, ze szczególnym uwzględnieniem sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MSP).

Cel projektu

Bezpośrednim celem projektu jest:

opracowanie metodologii, procedur i wdrożenie systemu międzylaboratoryjnych pomiarów porównawczych w 5 laboratoriach mierzących wielkości elektryczne.

zorganizowanie laboratorium odniesienia tzw. „Jednostki Porównań Międzylaboratoryjnych”, która ma uzyskać akredytację Polskiego Centrum Akredytacji. Jednostka ta będzie ulokowana w Instytucie Łączności.

przeprowadzenie cyklu szkoleń (10) i jednej konferencji oraz uruchomienie strony internetową poświęconej w/w zagadnieniom.
Po zakończeniu projektu KIGEiT chce promować i wdrażać opracowany system we wszystkich laboratoriach wielkości elektrycznych w Polsce (aktualnie jest ich 17).

Oczekiwane efekty
Dzięki realizacji projektu wzrośnie jakość, świadczonych usług wzorcowania przyrządów pomiarowych w uczestniczących w badaniach porównawczych laboratoriach pomiarowych. Poprzez poprawę jakości wzorcowań przyrządów pomiarowych, nastąpi wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw na rynku europejskim.
Projekt jest korzystny dla przedsiębiorstw, gdyż spowoduje poprzez ocenę biegłości, poprawę jakości świadczonych przez laboratoria usług wzorcowania przyrządów pomiarowych. Pozwoli na stworzenie standardu doskonalenia jakości wzorcowań przyrządów pomiarowych wykonywanych przez laboratoria dla MŚP. KIGEiT poprzez wpływ i skład swoich członków (ponad 230 firm członkowskich), będzie promowała i upowszechniała wiedzę z tej dziedziny wśród swoich członków. Projekt ma ogromne znaczenie dla laboratoriów. Potwierdzone zostaną kompetencje techniczne laboratoriów. W przypadku jakichkolwiek niezgodności i uchybień wdrożone zostaną działania korygujące, które spowodują poprawę jakości usług w dziedzinach, w których nastąpiły niezgodności

Skład konsorcjum
W skład konsorcjum wchodzi 5 partnerów z Polski:
Laboratorium Metrologii Elektrycznej, Elektronicznej i Optoelektronicznej Instytutu Łączności.

Instytut Energetyki Jednostka Badawczo Rozwojowa.

Centrum Naukowo-Techniczne Kolejnictwa.

METROTEST Sp. z o.o.

ZPBE Energopomiar-Elektryka Sp. z o.o.

Czas trwania: czerwiec 2005 r. – marzec 2007 roku
Całkowity budżet: 2 110 000 złotych.
Dofinansowanie UE: 1 793 500 złotych
Koordynator: KIGEiT; kigeit@kigeit.org.pl, tel : +48 22 8510309; fax: +48 22 8510300; 23088070,
Strona www: www.kigeit.org.pl