ICT EDU TECH wzrost potencjału technologicznego firm ICT województwa pomorskiego

Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji na podstawie zawartej z Województwem Pomorskim umowy nr UDA-POKL.08.01.01-22-184/13, realizuje projekt „ICT EduTech – wzrost potencjału technologicznego firm ICT województwa pomorskiego” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet VIII. Regionalne Kadry Gospodarki, działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw..
CEL PROJEKTU:
Niniejszy projekt ma na celu podniesienie umiejętności i dostosowanie kwalifikacji zawodowych pracowników MSP branży ICT działających w woj. pomorskim.
OCZEKIWANE REZULTATY PROJEKTU:
Projekt przewiduje wykonanie 11 szkoleń zakończonych egzaminami i nadaniem certyfikatów IPC i MEN, w ramach których zostanie przeszkolonych 144 uczestników z 5 przedsiębiorstw. Projekt realizowany jest na terenie następujących powiatów: m. Gdynia, m. Sopot, kwidzyński, gdański, starogardzki.
POZOSTAŁE INFORMACJE O PROJEKCIE:
Realizacja projektu: 1.04.2014 – 31.03.2015
Całkowity budżet: 628 289,40 złotych
Koordynator: KIGEiT, https://kigeit.org.pl.pl


DATA OGŁOSZENIA: 17 lutego 2014
Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji zaprasza do składania ofert na realizację 15 szkoleń na terenie województwa pomorskiego w ramach projektu „ICT EduTech – wzrost potencjału technologicznego firm ICT województwa pomorskiego” (zamówienie nr 01/ICT EduTech/2014).
Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym według wzoru określonego w załączniku nr 2 oraz dołączyć oświadczenie (załącznik 3).
Ofertę należy złożyć do 07.03.2014 r. do godz. 15.00
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami – do pobrania:

SIWZ tutuj

Zał wzór oferty: tutaj

Zał oświadczenie oferenta tutaj