Projekt GreenRose

Removal of Hazardous Substance in Electronics: Processes and Techniques for SMEs (GreenRoSE)

Usuwanie niebezpiecznych substancji w elektronice: procesy i techniki dla MŚP (GreenRoSE).

Projekt europejski typu Collective Research

Programy Badawcze typu Collective Research realizowane są przez Międzynarodowe Konsorcja dysponujące potencjałem Izb Gospodarczych, MSP i Jednostek Badawczych
Projekt GreenRoSE wpisuje się w politykę Wspólnoty Europejskiej ochrony zdrowia ludzi poprzez przyjazny dla środowiska odzysk i usuwanie odpadów sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
UE kładzie nacisk na potrzebę obniżenia zawartości niebezpiecznych substancji w odpadach i wskazuje na potencjalne korzyści ogólnowspólnotowych zasad ograniczających obecność takich substancji w produktach i procesach produkcji.
Najbardziej efektywnym sposobem zapewnienia znacznego obniżenia ryzyka dla zdrowia i środowiska związanego z tymi substancjami, jest zastąpienie takich substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym bezpiecznymi lub bezpieczniejszymi materiałami.
Celem Dyrektywy RoHS w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym jest zbliżenie ustawodawstw Państw Członkowskich dotyczących ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz przyczynienie się do ochrony zdrowia ludzi i przyjaznego dla środowiska odzysku i usuwania odpadów sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Cel projektu

Celem projektu GreenRoSE jest dostarczenie wiedzy europejskim małym i średnim przedsiębiorstwom na temat wytwarzania produktów elektronicznych nie zawierających substancji niebezpiecznych objętych dyrektywą RoHS. Adresatami Projektu są Izby Gospodarcze, MSP i jednostki badawcze.

Oczekiwane efekty

Zadaniem Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji jest propagowanie i rozpowszechnianie wiedzy powstałej w wyniku Projektu poprzez organizowane szkolenia, dystrybucję raportów GreenRoSE i przekazywanie wyników badań prowadzonych w ramach Projektu.

Raporty Projektu GreenRose dostępne są dla Firm – członków KIGEiT bezpłatnie. Dla pozostałych firm – po uiszczeniu opłaty pokrywającej koszty dystrybucji i powielenia. Wszystkie raporty dostępne są w języku angielskim.

Skład konsorcjum 
W skład konsorcjum wchodzi 27 partnerów z 8 krajów: Norwegia, Łotwa, Niemcy, Polska, Słowenia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy.

Partnerzy projektu z Polski:


Czas trwania: czerwiec 2004 r. – maj 2007 roku
Całkowity budżet: 3 280 195 euro.
Dofinansowanie UE: 2 216 917 euro
Koordynator: Knut AUNE, ABELIA
knut.aune@abelia.no Phone : +4723088070, ,
Middelthunsgate 27, 0305 OSLO NO
Strona www: http://www.green-rose.info/servlet/is/1/