Badanie chłonności funduszy…

„Badanie chłonności funduszy oraz identyfikowalności pomocy unijnej w sektorze polskiego przemysłu elektronicznego”

Projekt zrealizowany przez KIGEiT w ramach w ramach Konkursu Dotacji organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej.

Oceniając stopień wykorzystania inwestycyjnych funduszy unijnych w pierwszym okresie programowania oraz uwzględniając fakt ponad półtorarocznego opóźnienia w uruchamianiu i wdrażaniu programów drugiego okresu finansowania (2007-2013) a także zmianę zasadniczych celów programowych (zamiast rozbudowy bazy produkcyjno-usługowej stymulowanie działań wspierających współpracę nauki z przemysłem i inwestycje w nowoczesne technologie), nasuwa się obawa przed efektywnością konsumowania pomocy unijnej.

Polski przemysł aplikując projekty w poprzednim okresie finansowania, zweryfikował zasadność i korzystność działań związanych z wzrostem konkurencyjności poprzez inwestycje w potencjał produkcyjny. Szczególnie w kierunki zweryfikowane zakupionymi z pomocą funduszy usługami doradczymi.

Zmiana zasadniczych celów pomocy, w bieżącym okresie programowania, zahamowała dalsze plany rozwojowe naznaczone poprzednim okresem finansowania. Z prowadzonych ze środowiskiem wywiadów, wynika konieczność weryfikacji bieżących planów rozwojowych przedsiębiorstw oraz uwzględnienie w nich problemu stabilizacji współpracy ze środowiskiem naukowym. Co prawda w niektórych jednostkach nie jest to trudne do wykonania ale jeszcze wielu przedsiębiorców uważa, że podniesienie konkurencyjności niekoniecznie wiąże się z wdrażaniem u siebie innowacyjności.

Stąd więc pojawia się konieczność poznania postrzegalności potencjału funduszy poprzez potrzeby przedsiębiorstw, wykonania stosownych analiz i opracowania nowych działań mogących wywrzeć skutek na reorientacje celów przedsiębiorców.

Cel projektu

Cel ogólny projektu: pozyskanie wieloaspektowej wiedzy związanej z wykorzystywaniem funduszy Unii Europejskiej przez polskie przedsiębiorstwa elektroniczne wypracowanie działań wspierających i stymulujących osiągnięcie wyższej efektywności wykorzystywania funduszy w sektorze.

Oczekiwane efekty

Realizacja projektu pozwoli na:

  • weryfikację stopnia identyfikowalności celów programów operacyjnych ze strategicznymi kierunkami rozwoju przedsiębiorczości w sektorze;
  • poznanie stopnia identyfikacji potrzeb przedsiębiorców z potencjałem wspierania działań programów pomocowych i analizę przyczyn ewentualnego braku spójności między polityką przedsiębiorstw a potencjałem oferowanym przez programy unijne;
  • analizę bieżącego stymulowania współpracy środowiska nauki z biznesem (np. wykorzystywanie krajowych rozwiązań technologicznych w oparciu o fundusze strukturalne, Parki Technologiczne),
  • analizę braku zaufania do efektów wsparcia unijnego i obaw wynikających z utrwalania rezultatów projektów wykonanych z pomocą unijną; porównanie zjawisk rynkowych w zakresie dotyczącym projektu występujących na terenie Polski i w wybranych krajach unijnych wypracowanie działań stymulujących wchłanialność sektorową funduszy.

Czas trwania: od 2008.10.20 do 2008.12.30
Całkowity budżet: 100 167 złotych.
Dofinansowanie UE: 78°945 złotych

Koordynator: KIGEiT; kigeit@kigeit.org.pl ,
tel : +48 22 8510309;
fax: +48 22 8510300; 23088070,

Strona www: www.kigeit.org.pl

Wyniki prac i badań powstały w wyniku realizacji projektu w ramach Konkursu Dotacji „Fundusze strukturalne na poziomie NSS” finansowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.