Kodeks Dobrych Praktyk Sprzedawców Energii członków Sekcji Energii i Paliw

Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji

Mając na uwadze dobro Odbiorców końcowych energii, jak również w celu ustalenia dobrych praktyk we wzajemnych relacjach pomiędzy Sprzedawcami i Odbiorcami energii – podmioty zrzeszone w Sekcji Energii i Paliw KIGEiT uchwalają niniejszy Kodeks Dobrych Praktyk Sprzedawców Energii w rozumieniu ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz. U. Nr 171, poz. 1206).

§ 1.
[Zmiana sprzedawcy]

1. Sprzedawca informuje potencjalnych Odbiorców o możliwości zmiany Sprzedawcy energii na zasadach określonych obowiązującym prawem.

2.  Sprzedawca na swojej stronie internetowej zobowiązuje się zamieszczać informacje o trybie oraz procedurze zmiany Sprzedawcy.

3.  Sprzedawca dochowa należytej staranności, aby informacje odnoszące się do procedury zmiany Sprzedawcy energii były wyczerpujące, jednoznaczne, czytelne i zrozumiałe.

4.  Sprzedawcy, działając w dobrze pojętym interesie Odbiorców, deklarują współpracę w zakresie realizacji procedury zmiany Sprzedawcy w imieniu i na rzecz Odbiorcy.

5. Sprzedawcy, działając w dobrze pojętym interesie Odbiorcy, współpracują z innymi podmiotami celem zminimalizowania uciążliwości stosowania procedury zmiany Sprzedawcy.

§ 2.
[Oferta]

1.  Składając ofertę zawarcia umowy sprzedaży energii Sprzedawca zobowiązuje się przekazać wszelkie niezbędne informacje dotyczące tej oferty. Informacje muszą być przekazywane w sposób jasny i zrozumiały dla drugiej strony.

2.    Oferta sprzedawcy energii powinna zawierać w szczególności informacje o:

a)   cenie energii w momencie podpisywania umowy, warunkach cenowych w czasie trwania umowy oraz ewentualnym trybie ich zmian;

b)    czasie trwania umowy;

c)     zasadach przedłużenia umowy;

d)    zasadach rozliczeń;

e)     metodach płatności;

f)      zasadach wstrzymania dostaw energii oraz jej wznowienia;

g)     prawie Odbiorcy do rozwiązania umowy;

h)    warunkach i sposobie rozwiązania umowy;

i)      procedurach rozwiązywania kwestii spornych;

j)      trybie i terminach rozpatrywania wniosków lub reklamacji odbiorców w sprawie rozliczeń.

3.   Sprzedawca dodatkowo udostępnia treść aktualnej oferty, wzorów umów oraz innych dokumentów w postaci elektronicznej na własnej stronie internetowej oraz w postaci materiałów o charakterze marketingowym dostępnych w Biurach Obsługi Klienta.

§ 3.
[Zawarcie umowy, jej zmiana lub rozwiązanie]

1.   Sprzedawca dołoży należytej staranności, aby tryb zawarcia, zmiany treści lub rozwiązania umowy był możliwie jak najmniej uciążliwy dla Odbiorcy.

2.  Sprzedawca dołoży należytej staranności, aby przed zawarciem umowy Odbiorca miał możliwość zapoznania się z jej postanowieniami, jak również udzieli Odbiorcy wszelkich niezbędnych wyjaśnień w odniesieniu do treści umowy oraz praw i obowiązków z niej wynikających.

3.   Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Odbiorcy informacje o trybie zawarcia, zmiany treści oraz rozwiązania umowy.

4.   Wsparcie w zakresie zawarcia, zmiany oraz rozwiązania umowy zapewniają pracownicy Biur Obsługi Klienta z wykorzystaniem tradycyjnych oraz elektronicznych kanałów komunikacji.

5.   Jeśli do zawartych umów są wprowadzone zmiany, wówczas wraz z projektem zmienionej umowy Odbiorca otrzyma pisemną informację o prawie do wypowiedzenia umowy dotychczas obowiązującej wraz terminem, w jakim przysługuje mu to prawo.

6.   O przewidywanych zmianach w zawartych już umowach Odbiorca będzie informowany niezwłocznie w formie pisemnej.

7.   W przypadku wypowiedzenia przez Odbiorcę umowy zawartej na czas oznaczony Sprzedawca nie obciąża Odbiorcy żadnymi dodatkowymi kosztami lub odszkodowaniami z tego tytułu, innymi niż wynikające z umowy sprzedaży energii.

8.   W przypadku wypowiedzenia przez Odbiorcę umowy zawartej na czas nieoznaczony Sprzedawca nie obciąża Odbiorcy żadnymi dodatkowymi kosztami z tego tytułu.

§ 4.
[Treść umowy]

1.  Sprzedawca dochowa należytej staranności, by zapisy umowy były zgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszym Kodeksem Dobrych Praktyk.

2.  Sprzedawca dochowa należytej staranności, aby treść umowy sformułowana była w sposób zrozumiały i jednoznaczny dla Odbiorcy. Treść umowy powinna w szczególności zawierać postanowienia mówiące o:

a)        cenie energii w momencie podpisywania umowy, warunkach oraz trybie jej zmian,

b)       czasie trwania umowy,

c)        zasadach przedłużenia umowy,

d)       zasadach rozliczeń,

e)        metodach płatności,

f)        zasadach udzielania bonifikaty za niedotrzymanie standardów jakościowych obsługi Odbiorcy,

g)       zasadach wstrzymania dostaw energii oraz jej wznowienia,

h)       prawie Odbiorcy do rozwiązania umowy,

i)         warunkach i sposobie rozwiązania umowy,

j)         trybie i terminach rozpatrywania wniosków lub reklamacji Odbiorcy w sprawie rozliczeń,

k)       prawach Odbiorcy, w tym sposobie wnoszenia skarg i rozstrzygania sporów,

l)         możliwości uzyskania pomocy w przypadku wystąpienia awarii urządzeń, instalacji lub sieci.

3.  Sprzedawca dochowa należytej staranności, aby forma i układ graficzny umowy oraz logo Sprzedawcy były czytelne oraz przejrzyste.

4.  Sprzedawcy udzielają wszelkich niezbędnych wyjaśnień w odniesieniu do treści umowy, jak również praw i obowiązków z niej wynikających.

5.  Sprzedawca, udostępniając wzór umowy wraz ze wszystkim niezbędnymi załącznikami, zobowiązuje się do zapewnienia aktualności zapisów w niej zawartych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 
§ 5.
[Kontakt z Odbiorcą]

1.  W przypadku podejmowania jakichkolwiek bezpośrednich kontaktów z Odbiorcą, w tym w szczególności działań marketingowych, promocyjnych oraz sprzedażowych Sprzedawca zapewni pełną identyfikację nadawcy, podając przynajmniej nazwę firmy i dane teleadresowe, w tym telefony do osób mogących udzielić dalszych wyjaśnień w odniesieniu do treści wiadomości.

2.  Sprzedawca dochowa należytej staranności, aby materiały marketingowe formułowane były w sposób jasny, czytelny i jednoznaczny. Ponadto Sprzedawca zapewni, aby materiały marketingowe nie zawierały informacji, które mogłyby wprowadzić Odbiorcę w błąd.

3.  Sprzedawca dochowa należytej staranności aby wszelkiego typu porównania i zestawienia obrazujące potencjalne korzyści wynikające z zawartych w materiałach marketingowych propozycji były rzetelnie przedstawione i oddawały pełną informację.

4.    Sprzedawca dołoży należytej staranności, aby informacje zamieszczone na stronie internetowej byłyaktualne, zgodne ze stanem faktycznym i nie wprowadzałyOdbiorcy w błąd.

5.    Podejmując rejestrowany telefoniczny kontakt z Odbiorcą Sprzedawca poinformuje o rejestracji tej rozmowy celem podjęcia przez Odbiorcę decyzji o jej kontynuacji lub zakończeniu.

§ 6.
[Sprzedaż bezpośrednia]

1.  Jeżeli Sprzedawca nie prowadzi samodzielnie działalności polegającej na sprzedaży bezpośredniej produktów i usług przez siebie oferowanych, wówczas obowiązany jest dochować należytej staranności w monitorowaniu i nadzorowaniu podmiotów, które świadczyć będą taką usługę na rzecz Sprzedawcy, ze szczególnym uwzględnieniem kryterium ich profesjonalizmu, uczciwości, rzetelności oraz kultury osobistej.

2. Sprzedawca wyposaży podmioty świadczące na jego rzecz usługi sprzedaży bezpośredniej w dokumenty pozwalające na zidentyfikowanie Sprzedawcy, na rzecz którego działają.

3. Sprzedawca będzie wymagał, aby podmioty świadczące na jego rzecz usługi sprzedaży bezpośredniej każdorazowo okazywały Odbiorcy dokument identyfikacyjne, o którym mowa w ust. 2, każdorazowo przed złożeniem oferty sprzedaży produktów lub usług.

§ 7.
[Rozliczenia i fakturowanie]

1.  Sprzedawca obowiązany jest dochować należytej staranności w rozliczeniach z Odbiorcą i postępować w tym zakresie w zgodzie z przepisami prawa oraz postanowieniami umowy sprzedaży energii mając na względzie informacje otrzymane od właściwego Operatora Systemu Dystrybucyjnego, prognozy zużycia oraz taryfę właściwą dla Odbiorcy.

2.  Sprzedawca dochowa należytej staranności, aby faktury były przez niego wystawiane w sposób trwały oraz zawierały informacje umożliwiające Odbiorcy skontaktowanie się ze Sprzedawcą w kwestiach rozliczeń (np. numer infolinii, adres e-mail lub adres do korespondencji pisemnej).

3.  Treść faktur i rachunków powinna umożliwiać identyfikację wszystkich pozycji określonych w cenniku lub regulaminie składających się na łączne zobowiązanie Odbiorcy.

4.  Faktury i rachunki przekazywane będą Odbiorcy terminowo, zgodnie z postanowieniami umowy sprzedaży. Sprzedawca, na wniosek Odbiorcy zgłoszony w dowolnej formie, zobowiązuje się przesłać duplikat faktury bądź rachunku pocztą na własny koszt.

§ 8.
[Rozstrzyganie sporów]

1.   Sprzedawca zobowiązuje się do podejmowania działań na rzecz rozwiązywania sporów w relacjach z Odbiorcą z uwzględnieniem jasnych reguł, w zgodności z przepisami prawa oraz w ściśle określonych, z góry ustalonych terminach.

2.  Sprzedawca w pierwszej kolejności podejmie próbę polubownego rozwiązania sporu w terminie nie dłuższym niż30 dni roboczych od daty jego zgłoszenia.

§ 9.
[Reklamacje, skargi i zgłoszenia]

1.  Sprzedawca zobowiązuje się do przyjmowania reklamacji, skarg i zgłoszeń dotyczących warunków realizacji umowy. O zajętym przez siebie stanowisku Sprzedawca informuje zgłaszającego niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie określonym umową sprzedaży energii.

2.   Sprzedawca zobowiązuje się udzielić odpowiedzi na wnioski lub reklamacje Odbiorcy w sprawie rozliczeń w terminie przewidzianym w umowie, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 21 dni od złożenia przez Odbiorcę wniosku lub zgłoszenia reklamacji w sprawie rozliczeń.

3.    Sprzedawca dołoży należytej staranności do prowadzenia ewidencji reklamacji, skarg i zgłoszeń.

4.  Sprzedawca nie ma obowiązku rejestracji skarg i wniosków złożonych anonimowo, gdy zgłaszający odmawia podania przynajmniej imienia i nazwiska.

§ 10.
[Obowiązki informacyjne]

1.  Sprzedawca zobowiązany jest do bieżącej aktualizacji swoich danych teleadresowych. Informacje o aktualizacji oraz zaktualizowane dane teleadresowe powinny być zamieszczone na stronie internetowej Sprzedawcy oraz przekazane na fakturze lub wraz z fakturą wystawioną Odbiorcy.

2. Sprzedawca zapewnia Obiorcy będącemu konsumentem publiczny dostęp do Zbioru Praw Konsumenta ogłoszonego przez Prezesa URE, poprzez jego udostępnianie w siedzibie Sprzedawcy i ewentualnie oddziałach lub biurach sprzedaży, a także poprzez opublikowanie Zbioru Praw Konsumenta na stronie internetowej Sprzedawcy. Dodatkowo, Sprzedawca dostarczy Odbiorcy kopię Zbioru Praw Konsumenta, jeżeli dotychczasowy sprzedawca nie przekazał Odbiorcy tego dokumentu.

§ 11.
[Naruszenie zasad Kodeksu]

1.   Za naruszenie zasad Kodeksu przez Sprzedawcę uznaje się każde zachowanie niezgodne z tymi zasadami, chyba że jest ono następstwem okoliczności, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.

 

2.  W razie stwierdzenia, że członek Sekcji Energii i Paliw KIGEiT dopuścił się trzykrotnego umyślnego naruszenia zasad Kodeksu, wówczas Zarząd Sekcji może podjąć uchwałę o wykluczeniu takiego podmiotu z Sekcji Energii i Paliw KIGEiT.

 

Kodeks został zatwierdzony przez Zgromadzenie Członków Sekcji Energii i Paliw w Warszawie dnia 16 września 2015 roku.

Do Kodeksu Dobrych Praktyk Sprzedawców Energii przystąpiły firmy:

1.   Energetyczne Centrum. S.A.

2.   Energia dla Firm S.A.

3.   Energia Ogólnopolska sp. z o.o.

4.   Energie 2 sp. z o.o.

5.   Energy Match sp. z o.o.

6.   Gas and Energy Trading sp. z o.o.

7.   Green S.A.

8.   Novum S.A.

9.   Polski Prąd S.A.