Działając wspólnie

Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji wraz z Parterem Projektu – Powiatem Gostynińskim rozpoczęła 1 października 2017r. realizację projektu „Działając wspólnie” (umowa nr RPMA.10.03.01-14-7153/16) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.3 Doskonalenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

CEL GŁÓWNY PROJEKTU:

podniesienie zdolności do zatrudnienia 120 uczniów z Zespołu Szkół im Marii Skłodowskiej – Curie i 100 uczniów z GCE w Gostyninie (woj.mazowieckie) w okresie realizacji projektu tj. 1.10.2017 do 30.09.2019 poprzez:

  1. zajęcia dodatkowe specjalistyczne z IPC, z języka angielskiego technicznego,matematyki technicznej,z zakresu energooszczędnego budownictwa,wykorzystania ICT w handlu,innowacyjnych systemów bezpieczeństwa w pojazdach samochodowych,ekologicznych źródeł mechaniki pojazdów samochodowych w oparciu o ekologiczne źródła napędu,wykorzystania ICT w promocji zdrowia i wspomagania procesów organizacji i planowania zdrowego żywienia,we współpracy z podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego szkoły,
  2. warsztaty zwiększające kompetencje miękkie uczestników niezbędne na rynku pracy,
  3. staże zawodowe
  4. wyposażenie pracowni dla zawodów szkolnictwa zawodowego w sprzęt dydaktyczny.

CEL SZCZEGÓŁOWY PROJEKTU:

  1. Nabycie kwalifikacji zawodowych z zakresu nowoczesnej elektroniki (IPC) potwierdzonych certyfikatami przez 90 uczniów.
  2. Zwiększenie kompetencji zawodowych,osobistych i społecznych zwiększających szanse na uzyskanie zatrudnienia 220ucz.(81K).
  3. Poprawa jakości,efektywności i atrakcyjności nauczania w szkołach poprzez doposażenie bazy dydaktycznej.

Projekt zakłada osiągnięcie wskaźnika pomiaru celu szczegółowego RPO WM:

  1. wykorzystania przez szkołę w pracowniach zawodowych doposażenia do kształcenia zawodowego
  2. udział 180 uczniów w stażach zawodowych w firmach woj.mazowieckiego.
  3. objęcie wsparciem projektowym 220 uczniów

POZOSTAŁE INFORMACJE O PROJEKCIE:

Realizacja projektu: 1.10.2017 do 30.09.2019,

Całkowity budżet: 1 946 307,12

Wkład UE: 1 557 045,70

Koordynator: KIGEiT, https://kigeit.org.pl.pl

SIEDZIBA KLASTRA:

Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji
ul. Stępińska 22/30
00-739 Warszawa