Akademia elektronika

Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji realizuje projekt „Akademia elektronika” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet VIII. Regionalne Kadry Gospodarki, działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

CEL PROJEKTU:

Niniejszy projekt ma na celu podniesienie umiejętności i dostosowanie do aktualnych potrzeb, kwalifikacji zawodowych pracowników MSP branży ICT województwa łódzkiego.

OCZEKIWANE REZULTATY PROJEKTU:

Projekt przewiduje wykonanie 8 szkoleń rodzajowych (razem 23 szkolenia) zakończonych egzaminami i nadaniem certyfikatów IPC i MEN, w ramach, których zostanie przeszkolonych 110 uczestników z 3 przedsiębiorstw. Projekt realizowany jest na terenie miasta Łodzi.

POZOSTAŁE INFORMACJE O PROJEKCIE:

Realizacja projektu: 1.05.2014 – 31.05.2015

Całkowity budżet: 781 238,40 złotych.

Koordynator: KIGEiT, https://kigeit.org.pl


Zapytanie ofertowe:

DATA OGŁOSZENIA 10 kwietnia 2014

Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji zaprasza do składania ofert na realizację 23 szkoleń na terenie województwa łódzkiego w ramach projektu „Akademia elektronika” (zamówienie nr 01/AE/2014).

Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym według wzoru określonego w załączniku nr 2 oraz dołączyć oświadczenie (załącznik 3).

Ofertę należy złożyć do 24.04.2014 r. do godz. 15.00

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami – do pobrania tutaj.