W dniach 22-25 kwietnia 2024 odbywa się ostatnia sesja plenarna w obecnej kadencji przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. w tym tygodniu głosowano nad wieloma regulacjami. Poniżej niektóre z przyjętych, w tym dot. szeroko pojętej ochrony środowiska:


 1. Parlament Europejski przyjął 23 kwietnia 2024 zmienione ramy ekoprojektu, które umożliwią wprowadzenie wymogów zrównoważonego rozwoju środowiskowego dla większości produktów sprzedawanych w UE (europarl.europa.eu) Nowe przepisy mają na celu zwiększenie trwałości produktów, możliwości ich recyklingu i zasobooszczędności, przy czym Komisja ma określić szczegółowe wymagania. W pierwszej kolejności uwzględnione zostaną produkty priorytetowe, takie jak żelazo, stal, tekstylia i meble, wraz z wprowadzeniem cyfrowych „paszportów produktów” umożliwiających konsumentom świadome wybory. Ustawodawstwo zabrania niszczenia niesprzedanych przedmiotów, mając na celu odejście od obecnego liniowego modelu konsumpcji. Więcej szczegółów znajduje się w komunikacie prasowym <tutaj>. Kolejne kroki: ratyfikacja Rady i wejście w życie przewidywane na przełomie maja i czerwca 2024.

 2. 23 kwietnia 2024 Parlament Europejski zatwierdził tekst dyrektywy w sprawie prawa do naprawy. Po formalnym zatwierdzeniu dyrektywy ( ostateczny tekst)  przez Radę i opublikowaniu jej w Dzienniku Urzędowym UE, państwa członkowskie będą miały 24 miesiące na transpozycję jej do prawa krajowego. Więcej szczegółów znajduje się w komunikacie prasowym <tutaj>.

 3. Rozporządzenie w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych – przyjęte w głosowaniu 24 kwietnia 2024 r. (europarl.europa.eu) Parlament Europejski zatwierdził rozporządzenia mające na celu ograniczenie ilości odpadów, harmonizację zasad rynkowych i promowanie gospodarki o obiegu zamkniętym, obejmujące środki mające na celu ograniczenie opakowań, zakaz niektórych tworzyw sztucznych jednorazowego użytku do 2030 r. i ograniczenie stosowania szkodliwych chemikaliów w opakowaniach żywności. Przepisy zachęcają również do możliwości ponownego użycia i ponownego napełniania, wyznaczają cele w zakresie recyklingu opakowań i nakładają obowiązek oddzielnej zbiórki pojemników na napoje do 2029 r. Więcej szczegółów znajduje się w komunikacie prasowym <tutaj>. Dalsze kroki: Rada również musi formalnie zatwierdzić rozporządzenie, zanim będzie ono mogło wejść w życie.

 4. Rozporządzenie o zakazie pracy przymusowej – przyjęte 23 kwietnia 2024. (europarl.europa.eu) Parlament Europejski zatwierdził rozporządzenie upoważniające UE do zakazania towarów wytwarzanych przy użyciu pracy przymusowej, przy czym dochodzenia opierają się na sprawdzalnych informacjach z różnych źródeł. Producenci takich towarów będą musieli wycofać je z rynku UE pod groźbą kar w przypadku nieprzestrzegania przepisów, ale mogą wprowadzić je ponownie, gdy wyeliminuje się pracę przymusową z ich łańcuchów dostaw. Więcej szczegółów znajduje się w komunikacie prasowym <tutaj>. Dalsze kroki: Tekst musi teraz uzyskać ostateczne formalne zatwierdzenie przez Radę. Zostanie on następnie opublikowany w Dzienniku Urzędowym. Kraje UE będą musiały zacząć go stosować za 3 lata.

 5. Dyrektywa dotycząca należytej staranności w zakresie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw – przyjęta 24 kwietnia 2024 r.. (europarl.europa.eu) Przepisy będą miały zastosowanie do przedsiębiorstw w UE zatrudniających ponad 1000 pracowników i spółek dominujących o światowym obrocie przekraczającym 450 mln EUR, zagrożonych karami w wysokości do 5% ich światowego obrotu netto za nieprzestrzeganie przepisów. Państwa członkowskie powołają organy nadzorcze w celu egzekwowania kar i zapewnienia odszkodowania ofiarom; oczekuje się, że dyrektywa wejdzie w życie po formalnym zatwierdzeniu przez Radę i publikacji w Dzienniku Urzędowym UE, a jej wdrażanie będzie etapowe począwszy od 2027 r. Dalsze kroki: Dyrektywa musi teraz zostać formalnie zatwierdzona przez Radę, podpisana i opublikowana w Dzienniku Urzędowym UE. Wejdzie w życie dwadzieścia dni później. Państwa członkowskie będą miały dwa lata na transpozycję nowych przepisów do prawa krajowego. Nowe zasady będą stopniowo obowiązywać w przypadku przedsiębiorstw z UE (oraz przedsiębiorstw spoza UE osiągających te same progi obrotów w UE):
  1. Od 2027 roku do firm zatrudniających ponad 5000 pracowników i światowych obrotów przekraczających 1500 mln euro;
  2. Od 2028 r. do firm zatrudniających ponad 3000 pracowników i osiągających światowy obrót na poziomie 900 milionów euro;
  3. Od 2029 roku do wszystkich pozostałych firm objętych zakresem dyrektywy (w tym także tych zatrudniających powyżej 1000 pracowników i osiągających światowe obroty powyżej 450 mln euro).

Więcej informacji można znaleźć <tutaj>.