Szanowni Reprezentanci firm członków oraz przedstawiciele organów statutowych Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji,

W związku z pojawiającymi się licznymi pytaniami o możliwości uzyskania dofinansowania dla przedsiębiorstw, poniżej przedstawiam kolejne zestawienie z krótkim omówieniem aktualnych krajowych i międzynarodowych programów usystematyzowane ze względu na Instytucję udzielającą dofinansowania.


A. NCBiR


 1. Harmonogram konkursów NCBR na 2023.

 2. Działanie 1.1 Ścieżka SMART nabór FENG.01.01-IP.01-003/23. 3 tura konkursu zostanła ogłoszona 6 lipca nabór trwa do 30 października 2023r.. Projekt skierowany jest do skierowany jest do dużych przedsiębiorstw, planujących realizację kompleksowych projektów na rzecz dostępności z zakresu: prac B+R, wdrożeń innowacji, rozwoju infrastruktury B+R, internacjonalizacji, rozwoju kompetencji pracowników i osób zarządzających przedsiębiorstwem, cyfryzacji i zazieleniania działalności przedsiębiorstw. Realizacja modułu B+R jest obligatoryjna. Pozostałe moduły przedsiębiorstwo może realizować w zależności od potrzeb i specyfiki projektu. Ogłoszenie informacyjne <tutaj>.

 3. Działanie 1.1 Ścieżka SMART nabór FENG.01.01-IP.01-002/23. Konurs został ogłoszony 10 maja nabór trwa do 30 października 2023r.. Projekt skierowany jest do skierowany jest do dużych przedsiębiorstw, planujących realizację kompleksowych projektów z zakresu: prac B+R, wdrożeń innowacji, rozwoju infrastruktury B+R, internacjonalizacji, rozwoju kompetencji pracowników i osób zarządzających przedsiębiorstwem, cyfryzacji i zazieleniania działalności przedsiębiorstw. Realizacja modułu B+R jest obligatoryjna. Pozostałe moduły przedsiębiorstwo może realizować w zależności od potrzeb i specyfiki projektu. Ogłoszenie informacyjne <tutaj>.

 4. Ścieżka SMART na rzecz dostępności, nabór FENG.01.01-IP.01-003/23. Wnioski możńa skłądać do 30.10.2023r. do godziny 16:00. Konkurs przeznacozny jest dla dużych przedsiębiorstww (za wyjątkiem małych spółek o średniej kapitalizacji), które muszą zaplanować współpracę z MŚP w ramach projektu, aby uzyskać wsparcie. W ramach konkursu wnioskodawcy mają możliwość uzyskania finansowania na realizację projektów na rzecz dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (rozumianego jako zniesienie co najmniej jednej lub więcej barier występujących np. w przestrzeni fizycznej (w tym budynkach, urządzeniach), rzeczywistości cyfrowej, systemach informacyjno-komunikacyjnych, produktach, usługach, procesach lub zaspokojenie szczególnych potrzeb tych osób.); projekt musi wpisywać się w co najmniej jedną Krajową Inteligentną Specjalizację. Ogłoszenie o konkursie <tutaj>, aktualności <tutaj>.

 5. CETPartnership, Joint Call 2023 (2. konkurs). Wnioski wstępne (pre proposals) można składać od 20.09.2023 do 22.11.2023 do godziny 14:00. Wnioski pełne (full proposals) od 25.01.2023 do 27.03.2023r. do godziny 14.00. Projekt skierowany jest do przedsiębiorców wszystkich sektorów i ich konsorcjów. Maksymalne wnioskowane dofinansowanie dla polskiego wnioskodawcy wynosi 700 000 EUR na projekt i jest niezmienne bez względu na liczbę polskich podmiotów. Dofinansowanie można przeznaczyć na realizację badań przemysłowych i prac rozwojowych w tematyce:
  • CM2023-01. Direct current (DC) technologies for power networks (TRI1)
  • CM2023-02. Energy system flexibility: renewables production, storage and system integration (TRI1+ TRI2)
  • CM2023-03A/03B. Advanced renewable energy technologies for power production (TRI2)
  • CM2023-04. Carbon capture, utilisation, and storage (CCUS) (TRI3)
  • CM2023-05. Hydrogen and renewable fuels (TRI3)
  • CM2023-06. Heating and cooling technologies (TRI4)
  • CM2023-08. Integrated regional energy systems (TRI5)
  • CM2023-09. Integrated industrial energy systems (TRI6)
  • CM2023-10A/10B. Clean energy integration in the built environment (TRI7).

Informacje o konkursie <tutaj>, dokumnetacja konkursowa <tutaj>, informacje dla polskich konsorcjantów <tutaj>.


B. PARP


 1. Nabory do konkursów ogłaszane są na stronie PARP <tutaj>. wybrane konkursy poniżej:

 2. Nowy start – oferta dla przedsiębiorców. Wnioski można składać do 30 listopada 2023r. Projekt skierowany jest do przedsiębiorców sektora MSP, którzy mimo niepowodzenia, zdecydowali się na powrót na rynek i ponownie rozpoczęli działalność gospodarczą. Finansowanie (100% KK) można przeznaczyć na: pomoc w poznaniu przyczyn niepowodzenia i rozwój kompetencji w zakresie prowadzenia firmy, aby uniknąć kolejnej porażki w przyszłości, pomoc w adaptacji do ciągle zmieniających się uwarunkowań rynkowych oraz konkurencji, przeszkolenie już zatrudnionych pracowników oraz zmniejszenie braków kadrowych. Ulotka informacyjna <tutaj>.

 3. Ścieżka Smart 2 nabór 2023. Konkurs został ogłoszony 10.05.2023 nabór trwa do 31.10.2023. O dofinansowanie mogą się starać firmy sektora MŚP, max poziom dofinansowania 80% KK. Projekt może składać się maksymalnie z siedmiu różnych modułów. Moduły w ramach projektu mogą być realizowane w sposób linearny (realizacja danego modułu jest kontynuacją innego modułu) lub nielinearny (moduły realizowane niezależnie). Wsparcie w Ścieżce SMART może być udzielone na realizację projektów obejmujących: (1) prowadzenie prac badawczo-rozwojowych, (2) wdrożenie wyników prac B+R, (3) rozbudowę infrastruktury badawczej, (4) transformację cyfrową lub (5) zieloną przedsiębiorstwa oraz (6) internacjonalizację przedsiębiorstwa i (7) podnoszenie kompetencji kadr. Ogłoszenie o konkursie <tutaj>.

 4. Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP, Etap I – Opracowanie modelu biznesowego GOZ, wnioski można składać do 19 grudnia 2023r. Dofinansowanie 100% KK dla MŚP z Polski Wschodniej w realizacji kompleksowych projektów na rzecz wdrożenia modelu biznesowego GOZ-transformacji. Wsparcie w działaniu 1.3 FEPW jest dwuetapowe i obejmuje: Etap I – Opracowanie modelu biznesowego GOZ-transformacji; Etap II – Wdrożenie modelu biznesowego GOZ-transformacji. Ogłoszenie o naborze <tutaj>.

 5. Sukcesja w firmach rodzinnych – oferta dla przedsiębiorców, wnioski można składać do 30 września 2023r. Dofinansowanie można przeznaczyć na wsparcie doradców, którzy zdiagnozują sytuację w firmie, wskażą potencjalne szanse i zagrożenia, pomoc w zaprojektowaniu sukcesji pod względem prawnym, finansowym i organizacyjnym. Maksymalny poziom dofinansowania to 90% KK.

 6. Nabory do dofinansowań na szkolenie pracowników w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania. Warunki w poszczególnych województwach można znaleźć u lokalnych operatorów: zachodnio-pomorskiewielkopolskiewarmińsko-mazurskie, świętokrzyskie, śląskiepodkarpackiemałopolskie, lubuskie, lubelskie, łódzkie, dolnośląskie.

 1. Promocja marki innowacyjnych MŚP, wnioski można składać do 30 listopada 2023r., Max dofinansowanie do 50% Kosztów kwalifikowanych mogą otrzymać projekty obejmujące działania ukierunkowane na wzmocnienie potencjału eksportowego przedsiębiorców MŚP (Jednym z warunków jest wykazanie, że w ostatnim zamkniętym roku obrachunkowym MŚP uzyskała przychody netto ze sprzedaży produktów na eksport w wysokości co najmniej 30% przychodów netto ze sprzedaży towarów i usług) na rynkach międzynarodowych. Lista wydarzeń targowych, na których będą realizowane stoiska narodowe, została opracowana dla 15 sektorów gospodarki w ramach działania FENG.02.26 Umiędzynarodowienie MŚP – Brand HUB. Wnioskodawca jest zobowiązany do wyboru wydarzenia targowego z listy opublikowanej dla danego naboru (lista stanowi załącznik nr 8 do Regulaminu wyboru projektów).

 2. Automatyzacja i robotyzacja w MŚP – dla Polski Wschodniej, wnioski można składać do 8 listopada 2023, Max dofinansowanie do 85% Kosztów kwalifikowanych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) prowadzących działalność gospodarczą na terenie Polski Wschodniej. Ogłoszenie o konkursie <tutaj>, regulamin <tutaj>.

 3. Kompetencje dla sektorów 2 – oferta dla przedsiębiorców, wnioski można składać do 30 listopada 2023, Max dofinansowanie do 80% Kosztów kwalifikowanych. Celem działania (za pośrednictwem Operatorów) wsparcia dla mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw w obszarze szkoleń, doradztwa i studiów podyplomowych. Wsparcie wynikające z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji przyczyni się do wzrostu kompetencji pracowników przedsiębiorstw objętych działaniami.. Operatorzy <tutaj>, proces udzielania wsparcia <tutaj>.

C. NFOŚiGW


 1. Mój elektryk. Dla przedsięwzięć polegających na zakupie pojazdu zeroemisyjnego kategorii M1, N1 oraz L1e-L7e przez podmioty inne niż osoby fizyczne. Wnioski można składać <tutaj> do 30.09.2025 r. nabór w trybie ciągłym do wyczerpania środków alokacji. Regulamin,  Informacja o programie.

 2. Programy Priorytetowe w ramach środków z Funduszu Modernizacyjnego. Wsparciem objęte zostaną następujące projekty dot kogeneracji, inteligentnej infrastruktury energetycznej, przemysłu energochłonnego. Wnioski można składać do 15 grudnia 2023 r., Dofinansowanie w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 100 mln zł. Więcej informacji można znaleźć <tutaj>, Regulamin, materiały z warsztatów <tutaj>.

 3. Lista konkursów NFOŚiGW – TABELA


D. HORYZONT EUROPA


 1. EUREKA nabór w roku 2023. Konkurs został ogłoszony 22.05.2023 do 20.10.2023 do godziny 14:00. Projekt skierowany jest do przedsiębiorców sektora MSP, dofinansowanie może być przeznaczone na badania przemysłowe oraz prace rozwojowe. Projekty muszą być ukierunkowane rynkowo, czyli przewidywać opracowanie nowego produktu, procesu lub usługi i muszą mieć cywilny cel. Organizatorem konkursu jest Sekretariat Inicjatywy EUREKA w Brukseli. Zasady dofinansowania <tutaj>.

 2. Instrument STEP. Kompleksowe narzędzie wsparcia dla przedsiębiorców – Sprawdzimy Twój Eksperymentalny Pomysł na Projekt (STEP) składający się z dwóch ścieżek:
  • I ścieżka – Wstępna Weryfikacja Pomysłu na Projekt oraz
  • II ścieżka – Innovation Coach realizowana we współpracy z Krajowym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych Unii Europejskiej

 3. Lista konkursów HORYZONT EUROPA – TABELA


E. INNE


 1. Program FEnIKS. Program FEnIKS jest kontynuacją dotychczasowego Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Program będzie przeznaczony na kluczowe projekty środowiskowe, energetyczne oraz transportowe, a także na wsparcie w obszarze kultury i ochrony zdrowia. Konkursy na ten rok:
   1. Działanie FENX.01.01 Efektywność energetyczna – wsparcie na poprawę efektywności energetycznej (wraz z instalacją OZE) w dużych i średnich przedsiębiorstwach – konkurs będzie trwać od 01.11.23 do 31.12.23 r.
   2. Działanie FENX.02.02 Rozwój OZE – wsparcie na budowę, rozbudowę lub modernizację OZE w zakresie wytwarzania biometanu wraz z przyłączeniem do sieci gazowej, oraz w zakresie wytwarzania energii elektrycznej i/lub ciepła z biogazu wraz z magazynami energii działającymi na potrzeby danego źródła OZE oraz przyłączeniem do sieci, w tym z infrastrukturą umożliwiającą wykorzystanie ciepła wytworzonego w skojarzeniu –  wnioski będzie można składać w terminie od 01.09.23 do 31.10.23 r.
   3. Działanie FENX.02.03 Infrastruktura energetyczna – wsparcie można otrzymać na budowę, rozbudowę i modernizację inteligentnych sieci gazowych dystrybucyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą – termin konkursu trwać będzie od 01.02.24 do 31.03.24 r.
   4. Działanie FENX.02.03 Infrastruktura energetyczna – wsparcie na budowę i modernizację sieci elektroenergetycznej (dystrybucja) – konkurs zaplanowano w terminie od 01.10.23 do 30.11.23 r.

  Najnowszy harmonogram naborów na ten rok znajdą Państwo <tutaj>. Źródło: feniks.gov.pl. Więcej informacji znajdą Państwo <tutaj>.


 2. Granty KE dla innowatorów, MŚP, start-upów i nie tylko… Obok standardowych konkursów w ramach poszczególnych klastrów i filarów Programu Horyzont Europa, organizowane są konkursy znane są również pod nazwą open calls lub grantowe. Źródło: ec.europa.eu. Konkursy są publikowane <tutaj>.

 3. Jeśli planują Państwo współpracę ze Startupem, zakup rozwiązania lub poszukujecie rozwiązania jakiś wyzwań procesowych lub technologicznych w firmie; to jest dobry moment by rozważyć dołączenie do akceleratora Politechniki. Inkubator Innowacyjności Politechniki Warszawskiej przygotowuje wniosek do PARPowskiego programu finansującego działania akceleracyjne na styku startup-odbiorcy technologii. Link do konkursu: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/startup-booster-poland-smart-up. Korzyścią główną dla odbiorcy (Firmy) jest przeprowadzenie niskim kosztem wdrożenia technologii/rozwiązania, które posiada u siebie strart-up. Dla startu-upu główną korzyścią jest grant w wysokości 400 tys. zł, ale również pierwsze wdrożenie opracowywanego rozwiązania (Proof of Concept) u odbiorców, co zapewnia potwierdzenie możliwości firmy i uwiarygadnia przed kolejnymi klientami.


Poniżej znajdują się linki do zestawień/plików z harmonogramami naborów w poszczególnych regionach oraz w Ministerstwie Klimatu i Środowiska:

 1. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w programie Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027

 2. Harmonogram naborów wniosków dla Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027

 3. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w programie Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027

 4. Harmonogram naborów wniosków dla programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027

 5. Harmonogram naborów wniosków dla programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027

 6. Harmonogram naborów konkurencyjnych i niekonkurencyjnych dla programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027

 7. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027

 8. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027

 9. Harmonogram naborów wniosków w programie Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027

 10. Harmonogram naborów wniosków w programie Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027

 11. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027

 12. Harmonogram naborów wniosków w programie Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027

 13. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkurencyjnym i niekonkurencyjnym dla programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027

 14. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w programie Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027

 15. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027

 16. Harmonogram naborów wniosków w programie Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027

 17. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na 2023 rok

 18. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027

 19. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027

 20. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027


F. W PRZYGOTOWANIU


 1. Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERC) podała planowane daty konkursów na 2024 rok. Dane z tabeli należy traktować jako wstępne i mogące ulec zmianie.

Opracowanie i redakcja: Izabela Felińska
Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji
ul. Stępińska 22/30; 00-739 Warszawa
tel.:+48 (22) 8510309; 8406522
e-mail: izabela.felinska@kigeit.org.pl
e-mail: kigeit@kigeit.org.pl
https://kigeit.org.pl
https://www.facebook.com/KIGEiT


UWAGA! Jeżeli ta wiadomość trafiła na tzw. adres ogólny w firmie, proszę o jej przekazanie do osób zainteresowanych tą tematyką w Waszej firmie. Jeżeli chcecie Państwo aby wiadomości o tej tematyce trafiały do innych osób z Waszej firmy proszę o przesłanie adresów poczty elektronicznej tych osób na adres: izabela.felinska@kigeit.org.pl wyżej z informacją, żeby dopisać ich adresy do bazy wysyłkowej BIULETYNU SMART GRIDS – KRAJOWY.


Obecnie niniejszy Biuletyn trafia osób, które wyrażą chęć jego otrzymywania oraz do reprezentantów firm członków oraz członków organów wybieralnych naszej Izby. Tych z Państwa, którzy chcą otrzymywać w dalszym ciągu nasz Biuletyn, prosimy o zgłoszenie tego faktu poprzez przesłanie zapotrzebowania z podaniem: Imienia i nazwiska, stanowiska, nazwy firmy oraz adresu e-mail, na który ma być dostarczany Biuletyn. Przypominamy: Biuletyn mogą otrzymywać (bezpłatnie) wszyscy pracownicy z firm, które są członkami KIGEiT. Zgłoszenia proszę przesyłać na adres: izabela.felinska@kigeit.org.pl z tematem „Subskrypcja Biuletyn Dofinansowania„.


Jednocześnie Prosimy Państwa o nadsyłanie swoich uwag, komentarzy i sugestii czy prezentowany Biuletyn jest dla Państwa przydatny. Oczekujemy Państwa uwag, co do zakresu i podziału Biuletynu na bloki tematyczne. Wszelkie uwagi, prosimy przekazywać bezpośrednio na adres poczty elektronicznej: izabela.felinska@kigeit.org.pl. Prosimy pamiętać, że w niektórych przypadkach część załączonych publikacji ma ograniczony czas dostępności i może po pewnym czasie wymagać wykupienia dostępu.