KE zwróciła się do obywateli państw członkowskich oraz wszystkich zainteresowanych stron (organizacji pozarządowych, stowarzyszeń branżowych, przedsiębiorstw, administracji krajowych) o przekazanie opinii oraz wszelkich informacji mogących wspomóc prowadzony przez Komisję przegląd dyrektywy w sprawie opodatkowania energii.

Izba zachęca do udziału w Konsultacjach społecznych, które potrwają do 14.10.2020 r.

Przegląd i rewizja dyrektywy powinny koncentrować się głównie na kwestiach środowiskowych. Od czasu wejścia w życie dyrektywy w 2003 r. zaszły bowiem bardzo duże zmiany na rynkach energii elektrycznej i gazu oraz w stosowanych technologiach. Zmieniły się również międzynarodowe zobowiązania Unii Europejskiej, a także ramy regulacyjne UE w dziedzinie energii i zmian klimatycznych.