Izba otrzymała z Ministerstwa Cyfryzacji projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego, z prośbą o zgłoszenie ewentualnych uwag do ww. projektu w terminie 3 dni.

Skrócenie terminu jest podyktowane koniecznością pilnego wprowadzenia projektowanych zmian. Jednocześnie MC poinformowało, że brak stanowiska w wyznaczonym terminie potraktowany zostanie jako przedstawienie opinii pozytywnej.

Konieczność wydania aktu wykonawczego wynika z wprowadzonej ustawą „covidową” (art. 33) do ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568 i 695) zmiany dotyczącej sposobu potwierdzania profilu zaufanego. W szczególności w nowym art. 20ca ustawy o informatyzacji umożliwiono zdalne potwierdzanie tożsamości osoby fizycznej polegające na tym, że dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport) osoby, która złożyła wniosek o potwierdzanie profilu zaufanego o krótszym okresie ważności (tymczasowego profilu zaufanego), może być okazany w trakcie nagrywanej transmisji audiowizualnej.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przekazanie ewentualnych uwag do projektu rozporządzenia. Zapraszamy do przesyłania opinii w wersji edytowalnej do dnia 22 maja 2020 roku na adres poczty elektronicznej naszego Biura. Prace w KIGEiT będą prowadzone w ramach Sekcji Operatorów Telekomunikacyjnych (SOT).