Zawiadamiamy, że Zarząd Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji obradujący w dniu 8 maja 2024 roku, zgodnie z § 18 ust. 1 Statutu Izby w głosowaniu jawnym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie KIGEiT w pierwszym terminie w dniu 19 czerwca 2024 roku o godz. 11:30 w Warszawie (ul. Trębacka 4, sala 205).

 

Drugi termin Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KIGEiT ustala się w tym samym miejscu, w tym samym dniu ale o godz. 12:00 (zgodnie z § 19 ust. 4 Statutu KIGEiT).

 

 

 

 

 

 

 

Proponowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KIGEiT:

  1. Otwarcie obrad i przypomnienie o zakazie naruszania zasad konkurencji w KIGEiT.
  2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium Walnego Zgromadzenia.
  3. Uchwalenie porządku obrad.
  4. Sprawozdanie Zarządu KIGEiT.
  5. Sprawozdanie Rady KIGEiT.
  6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej KIGEiT.
  7. Sprawozdanie Komisji Rozjemczej KIGEiT.
  8. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu i Rady KIGEiT i zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej oraz Rozjemczej za 2022 rok.
  9. Wolne wnioski.
  10. Zamknięcie obrad.