W dniu 28 lutego 2022 roku Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji podjęła uchwałę dotyczącą przyczyn i skutków rosyjskiej agresji w Ukrainie. Poniżej publikujemy jej treść. Mogą je też Państwo pobrać w formacie PDF, dostępnym w języku polskim <tutaj> a w języku angielskim <tutaj>.


Stanowisko
Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji dotyczące przyczyn i skutków rosyjskiej agresji w Ukrainie


Konflikt zbrojny na Ukrainie, a przede wszystkim reakcja na inwazję rosyjską na ten kraj, jednocześnie zamyka i otwiera nowy etap w stosunkach międzynarodowych na świecie w każdym ich wymiarze – politycznym, gospodarczym i militarnym.

Przyczyny

Przyczyn wybuchu wojny na Ukrainie jest wiele. Najważniejsze z nich to:

 • przyspieszenie budowy gospodarki neutralnej dla środowiska i klimatu,
 • dysfunkcyjność rosyjskiej gospodarki,
 • odrodzenie i modernizacja rosyjskiego faszyzmu.

Ad. 1). Wdrożenie systemu handlu emisjami i przyspieszenie transformacji energetycznej zaowocowało powstaniem kompletu technologii energetycznych i cyfrowych, które umożliwiły sprawną realizację pakietu 3×20. W ten sposób EU udowodniła w praktyce, że przejście do gospodarki bezemisyjnej i neutralnej dla środowiska w perspektywie roku 2050 jest realne i nieuchronne. Przyjęcie strategii zielonej transformacji (EU Green Deal) i pełnej cyfryzacji (Digital Europe Program) to zapowiedź kolejnego skoku technologicznego. Zostały one potraktowane przez rosyjskie kierownictwo jako silnie uderzenie w gospodarkę i pozycję polityczną Rosji. Dla Putina to zapowiedź końca przychodów ze sprzedaży gazu, węgla, ropy, produktów o wysokim poziomie śladu węglowego oraz perspektywa spadku znaczenia gospodarczego przemysłu wydobywczego. Realizacja programu Digital Europe Program, oznacza wzrost bezpieczeństwa europejskiej cyberprzestrzeni, a zatem spadek skuteczności oddziaływania na europejską i amerykańską politykę za pomocą broni informacyjnych. Szybko postępująca odbudowa współpracy euroatlantyckiej oznacza przyspieszenie globalizacji zielonej gospodarki o obiegu zamkniętym.

Konstatacja, że przyspieszona transformacja technologiczna jest wielkim problemem gospodarczym dla Rosji, nie daje jednak odpowiedzi na pytanie, jak świat demokratyczny ma zareagować na agresję militarną. Nie pozwala też zrozumieć, dlaczego napaść na Ukrainę należy traktować jak wypowiedzenie wojny demokratycznej społeczności świata. Właściwa reakcja wymaga głębokiego zrozumienia wszystkich przyczyn wybuchu tej wojny.

Ad. 2). Po upadku ZSRR kraje demokratyczne bardzo chciały uwierzyć, że Rosja dołączyła do świata krajów demokratycznych. Otwarcie gospodarki Rosji na współpracę międzynarodową umożliwiło modernizację jej całej gospodarki. Mimo wielu sygnałów, świat demokratyczny nie przyjmował do wiadomości, że w Rosji odradza się dyktatura o charakterze faszystowskim. Otwarcie europejskich rynków zbytu na rosyjskie surowce energetyczne i mineralne pozwoliło sfinansować modernizację i rozbudowę armii oraz uzależnienie UE od importu surowców energetycznych z Rosji.

Błędnym okazało się przyjęcie generalnego założenia, że poprzez wzmocnienie współpracy z krajami niedemokratycznymi przekształcą się one, niejako naturalnie, w kraje demokratyczne. Niezdolność rosyjskiej gospodarki do przestawienie się z surowcowej opartej na nośnikach energii na bezemisyjną i neutralną dla środowiska jest wynikiem dysfunkcyjności politycznej, a nie z powodu braku zasobów i kompetencji. Rzeczywistym wrogiem Rosji jest dyktatura i bezprawie, które przekształciły ją w państwo mafijne. To główna blokada dla przedsiębiorczości i innowacyjności oraz wynikających stąd problemów.

Cyfryzacja i dostęp do Internetu służą Rosji do rozwoju broni informacyjnych. Otwarcie informacyjne państw demokratycznych – stanowiące platformę współpracy – wykorzystała do niszczenia fundamentów społeczeństw obywatelskich. Podważanie zaufania do nauki i autorytetów ułatwiało infekowanie opinii publicznej faszystowskim systemem wartości. Podsycanie konfliktów społecznych, atakowanie spoistości UE, niszczenie demokracji poprzez ingerowanie w procesy wyborcze stało się głównym celem polityki zagranicznej Rosji.

Ad. 3). W prasie politycznej uważa się, że celem Putina jest odbudowa rosyjskiego imperializmu. Naszym zdaniem jego celem jest odrodzenie i modernizacja rosyjskiego faszyzmu. Rosja Putina to system edukacji, propagandy i przemocy służący wdrukowywaniu w świadomość społeczną faszystowskiej wizji świata. Propaganda służy wzniecaniu wrogości wobec państw demokratycznych. System finansowania kultury, polityka zarządzania organizacjami religijnymi i zwalczanie organizacji pozarządowych służy budowie atmosfery nieufności i wrogości wobec świata zewnętrznego. Celem polityki wewnętrznej jest dezintegracja wszelkich przejawów społeczeństwa obywatelskiego. Do wzniecania konfliktów wykorzystuje rasizm, różnice etniczne, religijne, światopoglądowe, a nawet cechy osobnicze takie jak orientacja seksualne i styl życia. Spoistość wewnętrzną buduje się poprzez strukturyzację społecznej psychozy zagrożenia egzystencjalnego. Podzielając pogląd wielu intelektualistów, że komunizm jest jedną z form ustrojowych faszyzmu, Putin wykorzystuje smutne dziedzictwo sowieckiego komunizmu, odwołując się głównie do epoki stalinowskiej, czyli czasów bestialstwa i ludobójstwa, również w odniesieniu do Ukraińców i Tatarów krymskich. W przemówieniach antyukraińskich Putina, w sposób wyjątkowo niegodziwy zabrzmiały echa drugiej wojny światowej. Warto więc przypomnieć, że stalinizm na Ukrainie to czasy bestialskiego terroru i celowe doprowadzenie do wielkiego głodu, w wyniku którego umarły miliony ludzi. To również czasy prześladowań Tatarów krymskich. To były bezpośrednie przyczyny, dla których wielu mieszkańców tego kraju potraktowało wejście wojsk hitlerowskich jako zbawienie, nie przypuszczając że wpadli z deszczu pod rynnę. Na morderstwach, ludobójstwie, kłamstwach i manipulacjach zbudowana jest cała kariera polityczna Putina. To bardzo krótka i wyważona charakterystyka polityka, który podjął decyzję o ataku na Ukrainę.

Zapowiedź przyjęcia Ukrainy do UE oznacza przyspieszenie budowy społeczeństwa obywatelskiego. To szansa na wzrost dobrobytu i rozwój demokracji. Siła związków rodzinnych, językowych i kulturowych społeczeństw Rosji i Ukrainy buduje magistralę informacyjną rujnującą od wewnątrz rosyjską machinę dezinformacji i kłamstw. To również utrata kolejnego rynku zbytu na surowce energetyczne oraz produkty o wysokim śladzie węglowym. Atak na Ukrainę był nieuchronny, a rozpoczęcie wojny z Ukrainą należy traktować jako początek wojny z całą wspólnotę państw demokratycznych.

By skutecznie zapobiec nadchodzącej katastrofie trzeba zrozumieć, że nie jest to samodzielna decyzja Putina. Ta wojna to realizacja interesów korporacji energetycznych, surowcowych i zbrojeniowych Rosji. Nie powinniśmy mieć nadziei, że Rosja jako państwo  będzie w tym konflikcie osamotniona. W mniej lub bardziej jawnej formie wspierają ją siły gospodarcze, które doskonale rozumieją, że Green Deal do spadek wartości całego górnictwa i przemysłu opartego na technologiach węglowodorowych. Elita polityczno-gospodarcza Rosji jasno informuje, że celem tej wojny jest likwidacja opozycji demokratycznej w samej Rosji i ustrojów demokratycznych we wszystkich krajach sąsiedzkich. Chcą o dziesięciolecia opóźnić zieloną transformację technologiczną, by utrzymać źródła finansowania obecnej władzy.

Skutki

Powyższe upoważnia do stwierdzenia, że główny cel tej wojny – powrót do stanu zimnej wojny, został przez Putina osiągnięty, i nie zależy on od wyniku walk w Ukrainie. Do retoryki politycznej powróciły groźby użycia broni masowego rażenia, zapowiedź ataku na sąsiednie kraje demokratyczne. Szybka brutalizacja działań wojennych wskazuje, że Plan A zakłada ustanowienie marionetkowego rządu, a plan B maksymalne zniszczenie wszystkich zasobów Ukrainy. Jeśli doszłoby do zajęcia Ukrainy, to zasoby tego kraju posłużą do dalszego wzmocnienia siły militarnej Rosji. Jednak niezależnie od ostatecznego wyniku walk, społeczeństwo rosyjskie będzie przekonywane:

 • że rzeczywistą i główną przyczyną wojny i jej skutków jest agresywność NATO,
 • że „faszystowski” rząd w Kijowie dopuścił się zbrodni ludobójstwa na mniejszości rosyjskiej,
 • że Zachód wspiera „zbrodnie ukraińskie” i dlatego broni Ukrainy,
 • że wojna z NATO jest słuszna, sprawiedliwa i można ją wygrać,
 • że bezpieczeństwo Rosji wymaga budowy wielkiej imperialnej armii,
 • że konieczne jest rozbicie UE i podporządkowanie sobie krajów Europy Środkowej.

W związku z tym postulujemy i w pełni popieramy szybko postępującą intensyfikację działań. Gospodarki krajów UE powinny być jak najszybciej przystosowane do warunków pełnej blokady gospodarczej Rosji do czasu ustąpienia wszystkich przyczyn jej ustanowienia. Rzeczywiste i trwałe powstrzymanie Rosji wymaga niezwłocznego i jednoczesnego podjęcia następujących działań:

 • udzielenia pomocy wojskowej i gospodarczej w takiej skali, która zmusi wojska rosyjskie do wycofania się z całego terytorium Ukrainy,
 • trwałego zablokowania wszystkich kanałów informacyjnych umożliwiających prowadzenie wojny informacyjnej,
 • utrzymywania pełnej blokady gospodarczej, aż do czasu uzyskania gwarancji naprawienia szkód wojennych,
 • wdrożenia programu bardzo szybkiego zmniejszania importu wszelkich surowców paliwowych, paliw i produktów energochłonnych,
 • przyspieszenia transformacji energetycznej, a w szczególności zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego UE poprzez wzmocnienie rynku inwestycyjnego w OZE, magazyny energii, gospodarkę wodorową,
 • systemowego podniesienia poziomu cyberbezpieczeństwa infrastruktury sieciowej,
 • trwałego zamknięcia wszelkich możliwości finansowania jakichkolwiek organizacji ze środków pochodzących z Rosji,
 • rozpoczęcia śledztwa i zbierania dokumentacji niezbędnej do postawienia w stan oskarżenia i skazania wszystkich winnych ataku na Ukrainę,
 • powrotu do normalnej współpracy gospodarczej po ustanowieniu porządku prawnego gwarantującego pokojowe rozwiązywanie sporów i pewność obrotu gospodarczego.

Wszystko wskazuje dziś na to, iż świat powstały po rozpadzie Związku Radzieckiego wchodzi w nowy, bardzo niebezpieczny etap. Oby Rosjanie jak najszybciej i pokojowo rozwiązali swoje problemy ustrojowe, a świat ponownie uwierzył w możliwość zakończenia historii wojen.

Prezes Zarządu – Stefan Kamiński

Wiceprezes Zarządu – Jarosław Tworóg

Warszawa, 28 lutego 2022 roku