Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej na stronie wszystkoociasteczkach.pl Zamknij
Dzisiaj jest: 16 listopada 2018
14 stycznia 2013
Zaproszenie do składania ofert na audyt projektu "Modele scoringowe.."

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

W imieniu Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji, która pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości realizuje projekt pt. „ Modele scoringowe…” za-praszam do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie zewnętrznego Audytu ww. projektu - według załączonej specyfikacji (zał. nr 1).
Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym według wzoru określonego w załączniku nr 2.
Pragnę jednocześnie poinformować, że zaproszenia do składania ofert zostały wysłane rów-nież do innych podmiotów. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi spośród ofert złożonych do dnia 31.01.2013 r.
 

Kryteriami wyboru oferty są:
1. Cena.

2. W przypadku ofert o tej samej cenie decydować będzie kolejno:
• kompletność oferty (tj. oferty cząstkowe będą brane pod uwagę w drugiej kolejności),
• doświadczenie oferenta w prowadzeniu działań o charakterze podobnym do zadekla-rowanych w ofercie.

 

ZAŁĄCZNIK 1(wersja elektroniczna tutaj)

 
Specyfikacja przedmiotu Zamówienia dotycząca usługi zewnętrznego Audytu projektu pn.

 „Wykorzystanie modeli scoringowych, w celu zwiększenia efektywności zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwach, w oparciu o doświadczenia z bankowości”

realizowanego zgodnie z umową nr POIG.05.02.00-00-028/09-00 wykonywaną w ramach działania 5.2 Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym, osi priorytetowej 5 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.


I. Zamawiający

Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji

ul. Stępińska 22/30  

00-739 Warszawa   

tel.: + 48 22 840 6522

faks + 48 22 851 0300
 

II. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa zewnętrzna Audytu projektu
„Wykorzystanie modeli scoringowych, w celu zwiększenia efektywności zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwach, w oparciu o doświadczenia z bankowości”.

Celem przeprowadzeniu audytu zewnętrznego projektu jest

 •  ocena prawidłowości prowadzenia projektu, w szczególności uzyskanie przez zlecającego usługę racjonalnego zapewnienia, że wydatki poniesione w ramach projektu są kwalifikowalne, a projekt jest realizowany zgodnie z umową i wnioskiem 
 •  przedstawienie sprawozdania/raportu z przeprowadzonego audytu zewnętrznego projektu wraz z opinią.

Przewidywany termin audytu: luty 2013

 

III. Wymagania dotyczące podmiotu przeprowadzającego audyt i sposobu pracy

 1. Wykonanie audytu przez osoby do tego uprawnione (posiadanie uprawnień audytora wewnętrznego lub biegłego rewidenta)

 2. Wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z:

 • założeniami określonymi w umowie o dofinansowanie projektu

 • obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz zaleceniami i wytycznymi Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

 • z Międzynarodowymi Standardami Profesjonalnej Praktyki Audytu Wewnętrznego ogłoszonymi przez Institute of Internal Auditors (IIA)

 1. Wykonanie umowy z najwyższą starannością.

 2. Utrzymanie w tajemnicy wszystkich informacji uzyskanych w związku  z wykonywaniem umowy.

IV. Dane dotyczące projektu

Niniejszy projekt ma na celu zbudowanie i uruchomienie usług o charakterze proinnowacyjnym obejmujących udostępnienie przedsiębiorstwom narzędzi informatycznych wykorzystujących zaawansowaną statystykę (modele scoringowe) do:

 • zarządzania ryzykiem w działalności gospodarczej,

 • optymalnego doboru kontrahentów.

W efekcie, poprzez skuteczne zarządzanie ryzykiem biznesowym, usługi te pomogą przedsiębiorstwom ograniczyć koszty działalności i podnieść ich konkurencyjność na rynku.

Oczekiwane rezultaty projektu:

 • zebranie niezbędnych danych poprzez badanie ankietowe przedsiębiorstw i stworzenie procedury budowy optymalnych modeli scoringowych na potrzeby przedsiębiorstw,

 • stworzenie aplikacji obsługującej model scoringowy, łatwo adaptowalnej dla przedsiębiorstwa,

 • stworzenie platformy usług w modelu SaaS (Software as a Service), wykorzystujących opracowane modele scoringowe i aplikację obsługującą je,

 • pilotażowe zaimplementowanie usług w wybranych przedsiębiorstwach,

 • zbudowanie oferty usług o charakterze proinnowacyjnym, których celem będzie powszechne udostępnienie przedsiębiorstwom technologii modeli scoringowych, znanej dotychczas jedynie w sektorze bankowości,

 • zbudowanie świadomości wśród polskich przedsiębiorstw o korzyściach płynących z zastosowania rozwiązań statystycznych do zarządzania ryzykiem (w tym o możliwościach wykorzystania modeli scoringowych do ograniczenia kosztów przedsiębiorstw oraz optymalnego doboru kontrahentów), poprzez przeprowadzenie cyklu spotkań i seminariów o tej tematyce, opracowanie materiałów szkoleniowych i szkoleń e-learningowych oraz udostępnianie wiedzy na stronie www,

 • udostępnienie wytworzonych w projekcie usług przedsiębiorstwom.

Okres realizacji projektu: 01.04.2010 - 31.03.2013 Całkowity budżet: 4.154.448 złotych

 

V. Miejsce złożenia ofert

Ofertę proszę złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego lub przesłać pocztą; faksem albo drogą mailową na adres: kigeit@kigeit.org.pl

 

VI. Wybór oferty

 1. O ewentualnym wyborze oferty Zamawiający powiadomi Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

 2. Niniejsze zapytanie ma formę porównania ofert. Nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych i nie daje żadnemu z oferentów prawa roszczenia udzielenia zamówienia.

 

UWAGA

Warunkiem realizacji wykonania usługi jest spełnienie wymogów dotyczących podmiotówprzeprowadzających audyt projektu unijnego.

ZAŁĄCZNIK 2 (wersja elektroniczna tutaj

 


 

Wzór oferty

w zakresie usługi zewnętrznego Audytu projektu

 

………………………, dnia …………….. roku

 

Pieczęć Wykonawcy                                                                               (miejscowość)                         (data)

 

OFERTA

na realizację usługi przeprowadzenia zewnętrznego Audytu projektu w ramach projektu  „Wykorzystanie modeli scoringowych, w celu zwiększenia efektywności zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwach, w oparciu o doświadczenia z bankowości” zgodnie ze specyfikacją zamówienia, załączoną do zaproszenia do złożenia oferty

  I. Oferta złożona przez Wykonawcę:

Nazwa

Adres

 

 

 

 

 II. Osoba do kontaktu

Imię i nazwisko

 

Adres

 

 

Telefon/fax

 

 

e-mail

 


III. Treść oferty

W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty, oświadczam/y, że:

 1. oferuję/emy wykonanie usługi przeprowadzenia zewnętrznego Audytu projektu za całkowitą cenę: ……………….. (słownie: ……………………………………………….) złotych brutto
 2. cena podana w ofercie uwzględnia wszystkie koszty wykonania zamówienia
 3. zobowiązuję/my się wykonać przedmiot zamówienia w terminie
 4. zapoznałem/liśmy się z treścią zapytania ofertowego i oraz specyfikacją zamówienia (załącznik 1) i nie wnoszę/my zastrzeżeń
 5. jestem/śmy związany/i/a niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia, w którym upływa termin składania ofert wskazany w zaproszeniu do składania ofert
 6. że spełniam/y wymogi dotyczące kwalifikacji wykonawcy audytu.

 

………………………………………………………….

 (imię i nazwisko, stanowisko, pieczątka firmowa)

(podpis osoby/osób uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
 

NASI CZŁONKOWIE