Stanowisko KIGEiT do kierunków działań Prezesa UKE na lata 2017-2021

W dniu 24 marca br. Izba wysłała do Urzędu Komunikacji Elektronicznej stanowisko odnośnie przekazanych do konsultacji kierunków działań Prezesa UKE na lata 2017-2021. Przedstawione do konsultacji kierunki działań Prezesa UKE na lata 2017-2021 wskazują raczej na obszary zainteresowań Prezesa UKE oraz bardzo ogólnie określone cele jakie chce osiągnąć Prezes UKE bez przedstawienia szczegółowych zamierzeń, sposobów regulacji, czy środków jakie Prezes UKE planuje podjąć w celu realizacji poszczególnych zamierzeń. W konsekwencji, ocena Izby przedstawionych kierunków działań jest z konieczności ograniczona i może ulec modyfikacji w zależności od podjętych przez Prezesa UKE konkretnych działań w celu realizacji tych kierunków. W stanowisku przedstawiono szczegółowe odniesienie do poszczególnych celów strategicznych Prezesa UKE, przyjmując systematykę zastosowaną w konsultowanym projekcie dokumentu Prezesa UKE.

Stanowisko KIGEiT: 812 kB